Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Master's Programme in Engineering Physics

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TTF2Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-03-24
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2021/130
  • Studieplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Programmet har tre inriktningar som startar i årskurs 4.
 
Inriktning beräkningsteknik
Man kan med datorsimulering studera processer som är omöjliga eller alltför dyra att utföra i laboratorier eller i verkligheten. Datorberäkningar baserade på matematiska och statistiska modeller är ett standardverktyg inom teknik och fysik vid sidan av experiment och teoriutveckling. Datorberäkningar är ett ingenjörsverktyg för att förstå olika processer samt ge ny kunskap och nya produkter. Artificiell intelligens baserade på datorberäkningar blir allt viktigare inom många ingenjörsområden. Inriktningen syftar mot gedigna kunskaper om de beräkningsvetenskapliga, matematiska, statistiska och datavetenskapliga grunderna för sådana verktyg. Centralt är också att belysa hur beräkningsteknik kommer till användning inom olika grenar av fysik och teknik. Inriktningen består av ett antal kärnkurser inom det beräkningstekniska området. Därtill finns kompletterande kurser som valfritt kan komponeras samman till tre olika fördjupningsprofiler: tillämpad matematik, tillämpad beräkningsteknik och artificiell intelligens. En civilingenjör med examen från teknisk fysik, inriktning beräkningsteknik, har den kompetens som krävs för att utgående från en problemställning i fysik eller teknik bedöma vilka beräkningstekniska verktyg (modeller, algoritmer och programvara) som är lämpliga att använda för att ge problemet en lösning.

Inriktning inbyggda system
Området inbyggda system genomgår en revolution. Utvecklingen inom internet, trådlös kommunikation och energisnålare lösningar innebär att applikationer med inbyggda system växer explosionsartat. Med inbyggda system kan styr‐, mät‐ och informationsinsamling göras enklare och billigare, och med en genuin fysikbakgrund vidgas användningsområdena ytterligare. Såväl hård‐ som mjukvara behandlas och konstruktionsövningar breddar kunnandet. Avsikten med upplägget är att utbilda avancerade ingenjörer med unik multikompetens, där teori, experiment och konstruktion samverkar hos tekniska fysiker med ett helhetstänkande. Teori används för att integrera intelligens i inbyggda system, fysik är oumbärligt för att förstå och designa mätningar medan elektronik och datateknik behövs för att förverkliga lösningarna. Med kompletterande konstruktions‐ och installationsövningar har den färdigutbildade tekniska fysikern redskap som kan användas i de mest skiftande situationer. Denna mångsidiga och avancerade kompetens har stor efterfrågan, inte minst för att driva projekt som kräver insikter från flera områden.

Inriktning tillämpad fysik
Näringslivet efterfrågar ingenjörer med breda kunskaper inom fysikens olika områden, gedigen analys‐ och värderingsförmåga samt färdigheter inom såväl teoretisk som experimentell forskning och utveckling. Den grundläggande fysiken och dess matematiska formulering har fått ökad betydelse genom tillämpningar i nya områden som utveckling av nya energikällor, bioteknik eller finansmatematik. Samtidigt sprids moderna fysikaliska mätmetoder till allt fler branscher. För att möta dessa behov erbjuder inriktningen tillämpad fysik kurser i både experimentella och teoretiska metoder för att bredda kompetensen.
Sofistikerad utrustning i renrum samt acceleratorer, detektorer och spektroskopisk utrustning ger en allsidig experimentell träning. Examensarbetet kan ofta göras i samarbete med industrin inom den valda branschen. Det finns två fördjupningsprofiler: hållbar energiteknik och fysik/kvantteknologi. De senare ger solid förståelse för bl.a. kvantfysik, elektromagnetisk fältteori, hållfasthetslära och fasta tillståndets fysik medan hållbar energiteknik fördjupar och breddar kunskaper om såväl de senaste som de kommande tekniska lösningarna för hållbar energiförsörjning. Tillämpade fysiker är relevanta för både näringsliv och universitet - inte minst för industriell forskning och utveckling eller doktorandstudier.

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1TE760 Tillämpad mekanik I kan inte ingå i examen tillsammans med 1FA102 Mekanik II.

Termin 3

För studenter som antogs 2018 eller tidigare ska någon av följande kombinationer av kurser ingå i examen:

a. 1FA102 Mekanik II + 1FA103 Mekanik III
b. 1FA102 Mekanik II + 1TE761 Tillämpad mekanik II + 1TE762 Tillämpad mekanik III med strömningslära
c. 1TE760 Tillämpad mekanik I + 1TE761 Tillämpad mekanik II + 1TE762 Tillämpad mekanik III med strömningslära

Period 1

Period 2

Kursen Kreativ verkstadsteknik kan även ges som 10 hp och 15 hp. Endast 10 hp Kreativ verkstadsteknik får räknas inom examenskravet 300 hp för civilingenjörsexamen. Kursen ges även i åk 3 samt sommartid.

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Notera att kursen Mekanik III (1FA103) är obligatorisk för profilen fysik/kvantteknologi inom inriktningen Tillämpad fysik.

Period 1

Kursen Sannolikhet och statistik (1MS005) byter årskurs och finns kvar här för de som läste årskurs 2 under läsåret 2021/2022.

Beräkningsvetenskap III (1TD397) ersätts av Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer (1TD354) från lå 2022/2023. Kursen ges i period 3 lå 2022/2023 och i period 1 från lå 2023/2024.

Period 2

Analog elektronik (1TE725) är obligatorisk inom examenskravet för de som tar ut examen enligt en studieplan före 2022/2023 då den ersätts av kursen Tillämpad analog elektronik (1TM012) som blir obligatorisk inom inriktningen Inbyggda system. 1TE725 och 1TM012 kan inte ingå tillsammans i examen.

Termin 6

Period 3

Antingen

eller

En av kurserna Strömningslära (1EL002) och Hållfasthetslära (1TE654) är obligatorisk inom examenskravet. Tillämpad mekanik III med strömningslära (1TE762) har bytt namn till Strömningslära (1EL002).

Notera att kursen Mekanik III (1FA103) är obligatorisk för profilen fysik/kvantteknologi inom inriktningen Tillämpad fysik.

Industriell ekonomi, 5 högskolepoäng (1TE743) ersatte Företagsekonomi A/B, 5 högskolepoäng (2FE025) 2021 och kan inte ingå i examen tillsammans med denna.

För studenter med inriktningen tillämpad fysik som påbörjat årskurs 2 eller 3 hösten 2020 eller hösten 2021 kan kursen Mekanik III (1FA103) ersätta Tillämpad mekanik II (1TE761) inom examenskravet (för övriga inriktningar är Tillämpad mekanik II (1TE761) obligatorisk inom examenskravet). För senare start är Tillämpad mekanik II (1TE761) obligatorisk för samtliga inriktningar.

Kurserna 1FA103 och 1TE655 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Kursen Statistisk maskininlärning (1RT700) är obligatorisk för inriktningarna beräkningsteknik och inbyggda system. Kursen kommer från och med läsåret 2023/2024 att läggas in i årskurs tre som obligatorisk kurs för samtliga studenter.

Period 4

Termin 7

Inriktning beräkningsteknik.
Inriktningen innehåller tre valbara fördjupningsprofiler: Artificiell Intelligens (AI), tillämpad matematik (M) och tillämpad beräkningsteknik (T). För examen på inriktningen krävs de obligatoriska kurserna. 
För profilen AI rekommenderas följande valbara kurser: 1TD389, 1DL301, 1TD184, 1TD396, 1TD062, 1TD169, 1RT745, 1RT705, 1MD120.
För profilen tillämpad matematik rekommenderas följande valbara kurser: 1MA148, 1MA209, 1MA053, 1MA256 och 1FA152.
För profilen tillämpad beräkningsteknik rekommenderas följande valbara kurser: 1FA253, 1FA573, 3MG050, 1FA152, 1TE676, 1TM112 och 1TE752.

Period 1

1FA253 och 1DL301 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 2

eller

En av kurserna Tillämpade finita elementmetoder (1TD056) och Datoriserad bildanalys I (1TD396) är obligatoriska inom examenskravet för inriktningen beräkningsteknik.

1MA209 och 1TD396 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Inriktning inbyggda system.

Period 1

1RT495 och 1TD722 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 2

1TE015, 1TE723 och 1DT038 kan om nödvändigt läggas så de krockar i schemat.

Inriktning tillämpad fysik.
Inriktningen innehåller de två fördjupningsprofilerna hållbar energiteknik (E) och fysik/kvantteknologi (F).
För profilen (E) rekommenderas följande valbara kurser: 1FA402, 1TE039, 1TE028, 1EL002, 1TE654, 1TE038, 1GV334, 1TM112, 1RT495, 1KB274.
För profilen (F) rekommenderas följande valbara kurser: 1FA352,  1FA346, 1FA140, 1FA573, 1FA347, 1FA348, alternativt följande kurser:  1FA352, 1TE039, 1TE015, 1FA664,  1TM008, 1FA592,1FA670.

Period 1

Antingen

eller

En av kurserna Energifysik I (1FA402) och Kvantmekanik (1FA352) är obligatorisk inom examenskravet för inriktningen tillämpad fysik.

1TE039 kan om nödvändigt läggas så den krockar med övriga kurser i schemat.

Period 2

Kursen Fasta tillståndets fysik (1TG300) byter årskurs och finns kvar här för de som läste årskurs 3 under läsåret 2021/2022.

1FA140 och 1TE015 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Termin 8

Inriktning beräkningsteknik.

Period 3

Kursen Statistisk maskininlärning (1RT700) byter årskurs och finns kvar här för de som läste årskurs 3 under läsåret 2021/2022.

1MA053 och 1DL251 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1FA573 och 3MG050 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1RT700 kan även läsas i period 33.

Period 4

1MA256 och 1TM112 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1FA152 och 1TE676 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Inriktning inbyggda system.

Period 3

Kretskortkonstruktion med ECAD-verktyg II, 5 hp (1FA359) och Konstruktion av trådlösa gränssnitt för inbyggda system, 5 hp (1TE748) kan inte ingå i examen tillsammans.

Kretskortkonstruktion med ECAD-verktyg II, 5 hp (1FA359) och Konstruktion av trådlösa gränssnitt för inbyggda system, 5 hp (1TE748) kan inte ingå i examen tillsammans.
1DT095: 1DT004 Realtidssystem är behörighetskrav för kursen 1DT095.
1TE750: I period 43: idéfas, beställningar för konstruktion som utförs i period 44. Val mellan eget eller beställningsprojekt. I period 44: konstruktionsfas för idéer inskickade i period 43.
1FA326 och 1TE748 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 4

1TE044 och 1FA348 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1FA348: Schemaläggs på T-inriktningen.

Inriktning tillämpad fysik.

Period 3

Båda kurserna Strömningslära (1EL002) och Hållfasthetslära (1TE654) är obligatoriska inom examenskravet för inriktningen tillämpad fysik. En av kurserna Strömningslära (1EL002) och Hållfasthetslära (1TE654) läses i årskurs 3 vilket gör att 5 hp kan väljas bland de valbara kurserna i denna period.

1TE655 schemaläggs i period 33.
1TE038 och 1TE043 schemaläggs på civilingenjörsprogrammet i energisystem.
1FA573 och 1FA347 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
3MG050 och 1TG310 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
3MG050 ges i mån av resurser.

Period 4

1TE038 och 1TE043 schemaläggs på civilingenjörsprogrammet i energisystem.
1TE676 och 1FA152 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1TE026 och 1FA348 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Termin 9

Inriktning beräkningsteknik.

Period 1

1DL360 och 1TE752 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 2

Inriktning inbyggda system.

Period 1

1RT496 och 1TM005 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1DT044 och 1TE752 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 2

1TE721 Projekt i inbyggda system kan utföras i valfri period.
 

Inriktning tillämpad fysik.

Period 1

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp, (termin 9-10). Ingen platsgaranti.

Inriktning elektroteknik
Studenter som påbörjat programmet senast hösten 2013 kan läsa till en examen med inriktning mot elektroteknik genom att följa en individuell studieplan. Kontakta studievägledaren för mer information.

Inriktning systemteknik
Studenter som påbörjat programmet senast hösten 2013 kan läsa till en examen med inriktning mot systemteknik genom att följa en individuell studieplan. Kontakta studievägledaren för mer information.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022: