Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Master's Programme in Engineering Physics

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TTF2Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2019-03-05
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

 Programmet har tre inriktningar. Någon av dessa väljs från årskurs 4.
 
Inriktning beräkningsteknik
Man kan med datorsimulering studera processer som är omöjliga eller alltför dyra att utföra i laboratorier eller i verkligheten. Datorberäkningar baserade på matematiska och statistiska modeller är ett standardverktyg inom teknik och fysik vid sidan av experiment och teoriutveckling. Datorberäkningar är ett ingenjörsverktyg för att förstå olika processer samt ge ny kunskap och nya produkter.  Inriktningen syftar mot gedigna kunskaper om de beräkningsvetenskapliga, matematiska, statistiska och datavetenskapliga grunderna för sådana verktyg. Centralt är också att belysa hur beräkningsteknik kommer till användning inom olika grenar av fysik och teknik. Inriktningen består av ett antal kärnkurser inom det beräkningstekniska området. Därtill finns kompletterande kurser som valfritt kan komponeras samman till tre olika fördjupningsprofiler: tillämpad matematik, tillämpad fysik och datavetenskap.
En civilingenjör med examen från teknisk fysik, inriktning beräkningsteknik, har den kompetens som krävs för att utgående från en problemställning i fysik eller teknik bedöma vilka beräkningstekniska verktyg (modeller, algoritmer och programvara) som är lämpliga att använda för att ge problemet en lösning.
 
Inriktning inbyggda system
Området inbyggda system genomgår en revolution. Utvecklingen inom internet, trådlös kommunikation och energisnålare lösningar innebär att applikationer med inbyggda system växer explosionsartat. Med inbyggda system kan styr-, mät- och informationsinsamling göras enklare och billigare, och med en genuin fysikbakgrund vidgas användningsområdena ytterligare. Såväl hård- som mjukvara behandlas och konstruktionsövningar breddar kunnandet. Avsikten med upplägget är att utbilda avancerade ingenjörer med unik multikompetens, där teori, experiment och konstruktion samverkar hos tekniska fysiker med ett helhetstänkande. Teori används för att integrera intelligens i inbyggda system, fysik är oumbärligt för att förstå och designa mätningar medan elektronik och datateknik behövs för att förverkliga lösningarna. Med kompletterande konstruktions- och installationsövningar har den färdigutbildade tekniska fysikern redskap som kan användas i de mest skiftande situationer. Denna mångsidiga och avancerade kompetens har stor efterfrågan, inte minst för att driva projekt som kräver insikter från flera områden. 
 
Inriktning tillämpad fysik
Näringslivet efterfrågar ingenjörer med breda kunskaper inom fysikens olika områden, gedigen analys- och värderingsförmåga samt färdigheter inom experimentell och teoretisk modellering. Modeller från den teoretiska fysiken och deras matematiska formulering har fått ökad betydelse genom tillämpningar i nya områden som materialforskning, utveckling av nya energikällor, bioteknik eller finansmatematik. Samtidigt sprids moderna fysikaliska mätmetoder till allt fler branscher.
För att möta dessa behov erbjuder inriktningen tillämpad fysik kurser i både experimentella och teoretiska metoder som breddar kompetensen och sofistikerad utrustning som acceleratorer, detektorer och spektroskopisk utrustning ger en allsidig experimentell träning. Valbara fördjupningar ger möjligheter till specialisering och skapar förutsättningen för att tillämpade fysiker ska driva forskning och utveckling inom många olika områden. Examensarbetet kan ofta göras i samarbete med industrin inom den valda branschen.
Ett obligatoriskt fysikblock ger solid förståelse för bl.a. kvantfysik, elektromagnetisk fältteori, fluidmekanik, hållfasthetslära, fasta tillståndets fysik och kärnfysik. Tillämpade fysiker är relevanta för både näringsliv och universitet – inte minst för industriell forskning eller doktorandstudier.
 

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1TE760 Tillämpad mekanik I kan inte ingå i examen tillsammans med 1FA102 Mekanik II.

Termin 3

För studenter som antogs 2018 eller tidigare ska någon av följande kombinationer av kurser ingå i examen:

a. 1FA102 Mekanik II + 1FA103 Mekanik III
b. 1FA102 Mekanik II + 1TE761 Tillämpad mekanik II + 1TE762 Tillämpad mekanik III med strömningslära
c. 1TE760 Tillämpad mekanik I + 1TE761 Tillämpad mekanik II + 1TE762 Tillämpad mekanik III med strömningslära

Period 1

Period 2

Kursen Kreativ verkstadsteknik kan även ges som 10 hp och 15 hp. Endast 10 hp Kreativ verkstadsteknik får räknas inom examenskravet 300 hp för civilingenjörsexamen. Kursen ges även i åk 3 samt sommartid.
 

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Kurserna 1FA103, 1TE655, 1DT094, 1TE654 och 1RT700 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
Kurs 2FE105 Entrepreneurship är en kvällskurs som sökes i konkurrens med andra studenter.
Kurs 1RT700 kan även läsas i period 43 (B-inriktningen).

Period 4

Termin 7

Inriktning beräkningsteknik.
Inriktningen innehåller tre valbara fördjupningsprofiler, datateknik (D), tillämpad matematik (M) och fysikberäkning (F). För examen på inriktningen krävs de obligatoriska kurserna.
Till profilen datateknik hör: 1TD389, 1TD396, 1DL251 och 1DL360.
Till profilen tillämpad matematik hör: 1MA148, 1MA209, 1MA053, 1MA256 och 1FA152.
Till profilen fysikberäkning hör: 1FA253, 1FA573, 3MG050, 1FA152, 1TE676, 1TE026 och 1TE752.

Period 1

1TD389 och 1MA148 kan om nödvändigt läggas så  att de krockar i schemat.
1FA253 och 1DL301 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1TD722 kan läsas i period 33.

Period 2

1MA209 och 1TD396 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Inriktning inbyggda system.

Period 1

1RT495,  1TD722 och 1DT038 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 2

1TE015, 1TE723 och 1DT095 kan om nödvändigt läggas så de krockar i schemat.

Inriktning tillämpad fysik.
Inriktningen innehåller de tre fördjupningsprofilerna energiteknik (E), materialteknik (M) och fysik (F).
Till (E) hör 1FA402, 1TE655, 1TE038, 1TE043, 1FA403, 1TE026.
Till (M) hör 1TE015, 1FA573, 1TG310, 1TE026.
Till (F) hör 1FA352, 1FA140, 1FA352, 3MG050, 1FA347, 1FA152, 1FA348.

Period 1

1TE039 och 1FA352 kan om nödvändigt läggas så de krockar i schemat.

Period 2

1FA140 och 1TE015 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Termin 8

Inriktning beräkningsteknik.

Period 3

1MA053 och 1DL251 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1FA573 och 3MG050 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1RT700 kan även läsas i period 33.

Period 4

1MA256 och 1TE026 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1FA152 och 1TE676 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Inriktning inbyggda system.

Period 3

Kretskortkonstruktion med ECAD‐verktyg II, 5 hp (1FA359) och Konstruktion av trådlösa gränssnitt för inbyggda system, 5 hp (1TE748) kan inte ingå i examen tillsammans.

Kretskortkonstruktion med ECAD‐verktyg II, 5 hp (1FA359) och Konstruktion av trådlösa gränssnitt för inbyggda system, 5 hp (1TE748) kan inte ingå i examen tillsammans.

1DT095: 1DT004 Realtidssystem är behörighetskrav för kursen 1DT095.
1TE750: I period 43: idéfas, beställningar för konstruktion som utförs i period 44. Val mellan eget eller beställningsprojekt. I period 44: konstruktionsfas för idéer inskickade i period 43.
1DT094 schemaläggs i period 33.
1FA326 och 1TE748 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1FA359 och 1DT044 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 4

1RT885, 1TE044 och 1FA348 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1FA348: Behörighet för kursen 1FA348 är Elektromagnetisk fältteori samt Modern fysik eller Kärnfysik. Schemaläggs på T-inriktningen. 1FA348 schemaläggs på T-inriktningen.

Inriktning tillämpad fysik.

Period 3

1TE655 schemaläggs i period 33.
1TE038 och 1TE043 schemaläggs på civilingenjörsprogrammet i energisystem.
1FA573 och 1FA347 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
3MG050 och 1TG310 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
3MG050 ges i mån av resurser.

Period 4

1TE038 och 1TE043 schemaläggs på civilingenjörsprogrammet i energisystem.
1TE676 och 1FA152 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1TE026 och 1FA348 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1FA348: Behörighet för kursen 1FA348 är Elektromagnetisk fältteori samt Modern fysik eller Kärnfysik. Schemaläggs på T-inriktningen.

Termin 9

Inriktning beräkningsteknik.

Period 1

1DL360 och 1TE752 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 2

Inriktning inbyggda system.

Period 1

1RT496 och 1TE784 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.
1DT004 och 1RT605 kan om nödvändigt läggas så att de krockar i schemat.

Period 2

1TE721 Projekt i inbyggda system kan utföras i valfri period.
 

Inriktning tillämpad fysik.

Period 1

1TE013 schemaläggs på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap.

Period 2

1FA492: Behörighet till projektkursen: 200 hp avklarade kurser inom F-programmet där de obligatoriska kurserna inom inriktningen (Tillämpad fysik) förutsätts vara godkända. Beroende på projekt kommer ytterligare kurser att krävas. Studenter rekommenderas att ha följt 20 hp kurser i sin fördjupningsprofil innan de påbörjar projektet.

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp, (termin 9-10). Ingen platsgaranti.

Inriktning elektroteknik
Studenter som påbörjat programmet senast hösten 2013 kan läsa till en examen med inriktning mot elektroteknik genom att följa en individuell studieplan. Kontakta studievägledaren för mer information.

Inriktning systemteknik
Studenter som påbörjat programmet senast hösten 2013 kan läsa till en examen med inriktning mot systemteknik genom att följa en individuell studieplan. Kontakta studievägledaren för mer information.

* Obligatorisk