Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Master's Programme in Environmental and Water Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TMV2Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-11-09
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2016/123
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)
Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.

Termin 1

Period 1

Period 2

På kurser som ges av SLU är plussning inte tillåten.

Termin 2

Period 3

Period 4

Studenter som antagits till årskurs 1 hösten 2014 eller tidigare ska läsa 1MA010 Baskurs i matematik,
1MA025 Linjär algebra och geometri I samt 1FA101 Mekanik I.
Studenter som antas från hösten 2015 läser 1MA090 Algebra och geometri samt 1FA105 Mekanik baskurs.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Tillvalskurser när 120 hp har uppnåtts:

Termin 7

Kurserna i åk 4 ges som sammanhängande terminsblock. Inom varje block finns ett antal samplanerade kurser om 5-15 hp. Blocken kommer att ge en genomtänkt helhet, innehållande såväl teoretisk fördjupning som tillämpningar. För examen krävs godkänt resultat från samtliga kurser inom minst två terminsblock.

Terminsblock Uthålliga vatten- och avloppssystem

Period 1

Period 2

Terminsblock Markmiljö

Period 1

Period 2

Termin 8

Terminsblock Vattenresurser

Period 3

Period 4

Terminsblock Luftvård och klimat

Period 3

Period 4

Termin 9

Terminsblock Miljömanagement

Period 1

Period 2

En av kurserna:

Terminsblock Ekosystemmodellering

Period 1

Period 2

Alternativ till sista året:
Entreprenörsskolan i Uppsala 60 hp A1F T,INT
Ej platsgaranti.

Termin 10

Termin 11

Tillvalskurser - varierande terminer och perioder

1GE045 Geografiska informationssystem I och TE0015 Geografiska informationssystem I har stort innehållsmässigt överlapp och kan därför inte ingå i examen samtidigt.

* Obligatorisk