Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master's Programme in Social Sciences

Inriktning: Digitala medier och samhälle (Digital Media and Society)

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning mot digitala medier och samhälle har en egen studiegång. Under första terminen ges två metodkurser tillsammans med de andra inriktningarna i programmet och under termin tre ges kurser i vetenskapsteori och metod. Alla kurser ges på engelska.

Termin 1

Höstterminen inleds med ämneskursen Digitala medier, kultur och samhälle. Därefter ges kursen i kvalitativa metoder. Under andra halvan av terminen läses ämneskursen Digitala medier och organisationer och kursen i kvantitativa metoder.

Termin 2

Terminen inleds med kärnkursen Globala perspektiv på social förändring och digitala medier (period 1) och följs av kärnkursen Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten (period 2). Inför andra halvan av terminen har studenter valt valbara kurser. För studenter som avser att ta magisterexamen erbjuds en uppsatskurs under terminens andra halva.

Valbara kurser, 15 hp

Termin 3

Detta är en termin för metodstudier och valbara kurser. Under period 1 läses kursen i vetenskapsteori och under period 4 ges kursen i samhällsvetenskaplig metod. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5 hp under period 1 och 3. Praktik inom extern organisation eller inom forskning utgör exempel på valbara kurser. De valbara kurserna kan även vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra program.

Valbara kurser, 15 hp

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna masteruppsatsen.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022: