Studieplan för Kandidatprogram i matematik

Bachelor's Programme in Mathematics

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TMA1K
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2015-11-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2014/47
 • Studieplanen gäller från: HT 2016
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2016)

Termin 1

Frivillig extrakurs utöver 30 hp:

Termin 2

Välj en av kurserna Mekanik eller Kombinatorik.

Frivillig extrakurs utöver 30 hp:

Termin 3

I stället för Programmeringsteknik kan följande kurs i Automatateori väljas. Kursen i programmeringsteknik läses då i stället i period 23.

Samt en av följande kurser:

Termin 4

Period 3

Alternativa kurser:

Anm: Kursen Matematikprojekt med LaTex innehåller ett miniprojekt som kan utföras i önskad period på våren. Därför kan man välja en 5 hp kurs antingen i period 3 eller i period 4.

Period 4

Alternativa kurser:

Termin 5

Årskurs 3
Studenten kan välja bland ovan för terminerna 1-4 angivna kurser och bland nedan uppräknade kurser, förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Kurser om maximalt 30 hp ur universitetets övriga utbud kan också läsas inom programmet. Observera att för kandidatexamen krävs att ett examensarbete om 15 högskolepoäng genomförs. I kandidatexamen kan tas med högst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Valbara kurser inom området matematik:

Valbara kurser inom området datavetenskap:

Valbara kurser iinom området fysik

Valbara kurser inom området nationalekonomi

Kurspaket Nationalekonomi A 30 hp

Termin 6

Valbara kurser inom området matematik:

Valbara kurser inom området datavetenskap:

Valbara kurser inom området fysik

* Obligatorisk