Geografi 2019/2020

Geografi är en förening av naturvetenskap och samhällsvetenskap. Geografi ger ett helhetsperspektiv på frågor om hur och varför vår omvärld förändras. I den geografiska helhetsbilden ingår beskrivning och förklaring av mänskliga företeelser och hur dessa samverkar inbördes. Dessa samhällsvetenskapliga frågor är beroende av de naturvetenskapliga processer som ständigt pågår runt om oss. För att nå en helhetsbild krävs kunskap och kännedom om naturlandskapets förutsättningar och hur det påverkar samhället.

Den geografiska analysen görs på olika nivåer; global, regional och lokal. Globalisering och internationella perspektiv är lika viktiga som den enskilda individens ålder, kön, religion, samhällsklass, kulturella bakgrund och boplats. I den geografiska analysen ingår även tidsaspekten. Dagens utveckling sätts i relation till dåtid och framtid. Prognoser och miljökonsekvensbeskrivningar är viktiga inslag i geografens arbete.

Undervisningen bygger på en interaktion mellan samhällsgeografi och naturgeografi. Den omfattar såväl ämnesteori som geografisk metodik. Fältkurser och exkursioner är viktiga inslag. Geografi kan studeras upp till C-nivå, vilket ger behörighet till vidare studier i geografi och/eller kulturgeografi på avancerad nivå.

Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering. Inom tvärvetenskaplig forskning är geografens roll naturlig och inom massmedia och samhällsdebatt finns ett stort behov av personer med geografiska kunskaper och geografisk grundsyn. Högskolestudier i geografi ger även ämnesbehörighet att undervisa i geografiämnet i grundskolan och på gymnasiet.

Kontakt

Studievägledningen studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35