Handelsrätt 2019/2020

Handelsrätt är ett brett utbildningsämne. Kursutbudet omfattar kurser i företagsrelaterad handelsrätt, men också kurser inom bland annat förvaltningsrätt, arbetsrätt och IT-rätt.

Grundkursen är Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) 15 hp. Tyngdpunkten i denna kurs ligger inom de företagsrättsliga delarna av civilrätten. Fördjupningskurserna behandlar till exempel ämnena marknadsrätt, bolags- och obeståndsrätt och beskattningsrätt.

Inom förvaltningsrätt behandlas förutom allmän förvaltningsrätt också bland annat kommunalrätt och allmänna handlingars offentlighet och sekretess.

Inom arbetsrätt behandlas exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsavtalsrätt, arbetsmiljörätt och diskrimineringsfrågor.

Bolags- och obeståndsrätten behandlar bl.a. de olika associationsformernas egenskaper, internt och externt ansvar, maktutövning, kapitalanskaffnings- och kapitalbristsituationer.

Inom beskattningsrätt ingår svensk skattelagstiftning med särskild inriktning på företagsbeskattning.

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledning@fek.uu.se

Telefon: 018-471 81 10