Kyrko- och missionsstudier 2019/2020

Kyrko- och missionsstudier är en samlingsbeteckning för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå i kyrkohistoria, kyrkovetenskap och missionsvetenskap. Ämnesområdet studerar den kristna kyrkan i dess olika konfessionella former och i olika tider och miljöer och är centralt för den som vill bli präst, pastor, lärare eller utbilda sig för ett yrke inom samhällets kultursektor. Ömsesidig påverkan mellan kyrka och samhälle, både i nutid och förfluten tid, är ett viktigt perspektiv och frågan om drivkrafter bakom konfessionell identitet och de ekumeniska gemenskapssträvanden är av stort intresse.

Kyrkohistorieämnet studerar kyrkorna som historiska företeelser och hur det kristna budskapet stått i en växelverkan med kultur och politik, idéströmningar och sociala förhållanden. Studiet kan fokusera på olika nivåer av kyrkornas och samfundens historia, till exempel olika samhällssystems eller institutioners förhållanden. Det kan också röra gruppers eller enskilda personers agerande. Centrum är den historiska och teologiska analysen av aktörerna, deras miljö och aktiviteter, ståndpunktstaganden, ömsesidiga påverkan och förändring över tid.

Kyrkovetenskapen klarlägger och analyserar samspel och spänningar mellan dogmatik och praktik i uppfattningar om vad "kyrka" är. Den beskriver hur ecklesiologin uttrycks genom dogmer, teologiska diskussioner, kyrkliga strukturer och livsformer.
Missionsvetenskapen studerar de kristna kyrkorna som expanderande rörelser i historia och nutid och deras möte med kulturer, politiska system och olika religioner. En tonvikt ligger på religionsdialog och på utomeuropeiska tolkningar av den kristna tron.

Kontakt

Studievägledningen studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85