Samhällsgeografi 2022/2023

Om ämnet

Samhällsgeografin beskriver och analyserar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer, sociala mönster och livsformer i olika geografiska miljöer med utgångspunkt i de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar samhällens rumsliga mönster.

Hur människans skilda aktiviteter påverkar olika platser och regioner, och hur avstånd, miljö och resurser inverkar på handlingsmönster är grundläggande frågor inom både utbildningen och forskningen. Samhällen analyseras på olika nivåer, från den lokala som exempelvis inkluderar såväl relationer mellan den enskilda människan och hennes miljö som kommunala planeringsfrågor, till den globala som omfattar exempelvis migrationsströmmar, näringslivets internationalisering och internationella miljöfrågor.

Samhällsgeografen ställer ofta aktuella samhällsvetenskapliga problem i förgrunden, vare sig analysen gäller förhållandet mellan i-land och u-land eller relationer mellan individer, organisationer och företag. Men studierna av platser och områden kan också bedrivas från ett humanistiskt perspektiv, där frågor om kultur, identitet och förankring uppmärksammas, eller utifrån ett mer naturvetenskapligt perspektiv, där miljöproblem, resursanvändning och ekosystem blir centrala intresseområden.

Studier på A- och B-nivå i samhällsgeografi, för behörighet till C-nivå, kan ske via kurspaketen Samhällsgeografi A, 30 hp och Samhällsgeografi B, 30 hp. Det är emellertid också möjligt att läsa våra kurser som fristående kurser om 15 hp och på så sätt bli behörig för C-nivån. Det nätbaserade kursutbudet består av fyra tematiska kurser med inriktning mot globala frågor, geopolitik, stadsutveckling och ekonomisk geografi. Dessa kan även sökas inom ramen för kurspaket Samhällsgeografi A.

På grundnivå heter huvudområdet samhällsgeografi och på avancerad nivå kulturgeografi; se denna rubrik för information om kurser på avancerad nivå.

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35