Utbildningsplan för Masterprogram i läkemedelsmodellering

Master's Programme in Pharmaceutical Modelling

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: FPM2M
  • Fastställd: 2015-05-28
  • Beslutad av: Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-03-10
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
  • Diarienr: 2021/962
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2023
  • Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten
  • Studieplan: Se studieplaner

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi, fysik, farmaci eller motsvarande. Tidigare studier ska innehålla 7,5 hp farmakologi samt 15 hp kemi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Studenten ska efter avslutat program ha fördjupad kunskap och färdigheter i prediktiv modellering inom läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Olika spekter av modellbaserad vetenskap och deras implementering i de olika faserna av läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning gås igenom. Speciell tonvikt läggs vid praktisk applicering av modelleringsmetodik samt vid att kunna kommunicera resultat från modellering, utanför såväl som inom den egna disciplinen. Utbildningen syftar till att förbereda studenten för en självständig yrkesutövning inom utveckling, forskning och information i relevanta områden. Programmet är också lämpligt för studenter som önskar fortsätta utbildning på forskarnivå.

Mål

Mål som förväntade studieresultat:

För masterexamen i Läkemedelsutveckling ska studenten kunna uppvisa:

- kunskap och förståelse inom området, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

- omfattande, både praktiska och teoretiska, färdigheter om modelleringstekniker lämpade för läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning,

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, samt att utvärdera detta arbete, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,

- förmåga att kritiskt kunna resonera kring olika metoders lämplighet och begränsningar,

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,

- sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,

- visa förmåga att inom området läkemedelsutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Masterprogrammet ges på heltid över fyra terminer. Första terminen syftar främst till att ge en översikt över området samt att studenten ska förvärva de verktyg som behövs för fortsatta studier och framtida yrkesliv. På termin två och tre fördjupar studenterna kunskaperna inom olika applikationer för modellering och olika modelleringstekniker. Termin tre avslutas också med möjlighet för studenterna att själva välja kurser eller påbörja 45 hp masterprojekt och därmed fördjupa sig i en önskad riktning. På termin fyra gör studenten ett masterprojekt på 30 eller fortsätter sitt 45 hp-projekt från termin tre.

Undervisning

Undervisningen omfattas av föreläsningar, grupparbeten, laborationer, seminarier och eget projektarbete. Undervisningen sker på engelska. Obligatoriska moment: kursstarter och de moment som särskilt anges som obligatoriska i respektive kursplan.

Examen

Farmacie masterexamen med läkemedelsutveckling som huvudområde uppnås efter 120 högskolepoäng, inklusive ett fördjupningsprojekt om minst 30 hp.