Utbildningsplan för Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Bachelor's Programme in Archaeology and Osteology

Behörighet

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Syfte

Programmet ger en gedigen orientering och successiv fördjupning inom arkeologi och osteologi. Kombinationen av de båda ämnena samt de ingående fördjupande verktygskurserna och verksamhetsförlagda utbildningen innebär ett utvecklande av en rad viktiga färdigheter som är av betydelse för arkeologer och osteologer i arbetslivet, såsom förmågan att ringa in och diskutera utvecklingen av fundamentala tidighistoriska företeelser som idag kan betraktas som självklara och tas för givna, eller att med utgångspunkt i historiska fenomen i skilda kontexter ge alternativa perspektiv på dagsaktuella frågor.

Programmet ger även studenterna förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder av heterogena och fragmentariska källmaterial för att besvara aktuella frågor om den djupa historien, om människans interaktion med och påverkan av sin miljö, om kulturella föreställningar i olika historiska och förhistoriska kontexter. Programmet problematiserar också etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor som arkeologiskt och biologiskt källmaterial. Studenterna lär sig att formulera och presentera självständiga analyser och slutsatser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, att utveckla sin förmåga till självständig och kritisk reflektion över det egna lärandet, samt att utveckla sin förmåga att formulera egna frågeställningar och mål. Programmet förbereder studenterna för arbetslivet inom uppdragsarkeologi, utbildning-, bistånds- och kultursektorn, kulturmiljövård, museer, bibliotek och arkiv. En växande global och alltmer flexibel arbetsmarknad efterlyser kunskaper om historia, arkeologi och kultur.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgånget program ska studenten kunna i skrift och i tal:

 • visa kunskap och förståelse inom de ingående huvudområdena, inbegripet kunskap om områdenas vetenskapliga grund,
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom områdena,
 • visa orientering om aktuella forskningsfrågor,
 • visa grundläggande förståelse för samspelet mellan teori, tillämpliga metoder och tillgängliga källor i produktionen av ny kunskap inom de ingående huvudområdena,
 • visa fördjupning inom någon del av området.
Färdighet och förmåga
Efter genomgånget program ska studenten kunna:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • organisera, systematisera och överblicka stora och komplexa material,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • skriva argumenterande texter på ett vetenskapligt och klargörande sätt för olika målgrupper,
 • muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget program ska studenten kunna:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter,
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter, särskilt med hänsyn till hanteringen av arkeologiska mänskliga kvarlevor,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Under det första studieåret läser studenterna arkeologi A och B. Under det andra studieåret läser studenterna osteologi A och B. I de båda B-kurserna ingår en fältkurs med fokus riktat mot arkeologi respektive osteologi. Under den femte terminen erbjuds verktygskurser med fördjupning i arkeologiska fältmetoder, möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning, samt utbytestermin. Under termin sex skriver studenterna examensarbete i form av en uppsats inom det valda huvudområdet.

Undervisning

Undervisningen på de kurser som ingår i programmet ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, praktisk undervisning och övningar i arkeoosteologiska laboratoriet; under examensarbetet ges handledning.

Progression inom programmet sker genom ämnesstudier med successiv kunskapsfördjupning särskilt inom det valda huvudämnet och med kunskapsbreddning i biämnen.

Examen

Efter genomförd utbildning får studenterna, beroende på val av huvudområde, en filosofie kandidatexamen i arkeologi eller i arkeologi med inriktning mot osteologi.

Versioner av utbildningsplanen