Utbildningsplan för Liberal Arts-programmet

Bachelor's Programme in Liberal Arts

Behörighet

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna en bildning samt fördjupande teoretiska och empiriska kunskaper inom huvudområdet. Vidare syftar programmet till att förmedla metodiska och analytiska färdigheter som är nödvändiga för att kritiskt kunna förstå olika perspektiv på människan, samhället och miljön i nutida och historiskt perspektiv.

Mål

För kandidatexamen ska studenten kunna:
- redovisa grundläggande kunskaper inom biämnet Liberal Arts, fördjupade kunskaper och färdigheter inom något av de huvudområden som ingår i programmet inbegripet kunskap om vetenskaplig grund och insikt i aktuella forskningsfrågor
- reflektera över, diskutera och analysera människans, kulturens och samhällets roller inom de ramar som naturen ger, samt förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling
- söka, samla värdera och kritiskt tolka relevant information i en programaktuell frågeställning
- med kritiskt värderande förhållningssätt självständigt och i samverkan med andra söka, och tolka relevant information i en programaktuell frågeställning
- självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
- kommunicera med olika grupper i samhället såväl muntligt som skriftligt, och utifrån ovanstående kunskapsområden,
-visa sådan färdighet som fodras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom något av de huvudområden som utbildningen innefattar

Programmets uppläggning

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. I programmet ingår kurser, projektarbeten, examensarbeten och praktik. Kurserna är i regel på 7,5 högskolepoäng. Basen i programmet utgörs av temakurser i Liberal Arts under år ett, följt av en studiegång anpassad efter valt huvudämne. Beroende på huvudämne kan den fjärde och femte terminen bestå av en breddning där den studerande kan välja mellan ett antal kurser på grundnivå inom flera fakulteter vid Uppsala universitet. En av dessa kurser kan vara praktik. Utrymme finns också för att delta i ett utbytesprogram under en termin. Under sjätte terminen fördjupas ämnesstudierna genom ett examensarbete om 15 hp i huvudämnet. Progressionen inom programmet uttrycks genom de kurser som ingår i programmet samt genom examensarbeten.

Undervisning

Under det första året ges undervisningen på campus Gotland. För år två och tre beror studieorten på valt huvudämne och kurs. Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, tutorials, praktiska övningar, fältövningar, projektarbeten i grupp och handledning. För närmare information om undervisningsformer hänvisas till de respektive kursplanerna.

Examen

Fil. Kand. inom något av följande huvudområden: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, konstvetenskap, textilvetenskap, musikvetenskap, kulturantropologi, samhällsgeografi, genusvetenskap, kulturvård, historia, litteraturvetenskap, retorik, ekonomisk historia, filosofi, idé- och lärdomshistoria, teologi, engelska, svenska, tyska, italienska, latin, grekiska och indologi.

Versioner av utbildningsplanen

  • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2013)