Utbildningsplan för Masterprogram i modern historia

Master's Programme in Modern History

Behörighet

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med masterprogrammet i modern historia är att studenterna ska tillägna sig en systematisk förståelse för modern historia i globalt perspektiv samt tillägna sig kunskaper och färdigheter för att självständigt formulera och lösa modernhistoriska vetenskapliga problem och kritiskt kunna granska andras arbeten.

Mål

Efter godkänd examen ska studenten kunna

  • självständigt och med utgångspunkt i ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt sammanfatta och redogöra för problemställningar som är av central betydelse för modernhistorisk forskning
  • uppvisa fördjupad kunskap om modern historia
  • redogöra för och använda de inom historieämnet vedertagna teorier och metoder som är relevanta för frågeställningen
  • självständigt planera, leda och genomföra kvalificerade och komplexa forskningsuppgifter inom uppsatta tids- och omfångsramar
  • systematiskt pröva och bearbeta historiskt källmaterial i termer av bärighet och rimlighet samt analysera dessa utifrån relevant historiskt kontext
  • självständigt i muntlig och skriftlig form redogöra för och diskutera, i enlighet med rådande vetenskaplig standard, sina forskningsresultat, med tydliga urvalsmotiveringar och slutsatsargumentationer
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter inom historievetenskapen
  • använda sig av ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med historiska källor och historiska framställningar.

Programmets uppläggning

Under den första terminen läser studenterna två obligatoriska kurser i modern historia samt en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historievetenskaplig metod. Under den andra terminen läser studenterna tre obligatoriska modernhistoriska kurser samt börjar med sitt examensarbete. Studenter som vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar hela andra terminen åt examensarbetet. Under termin tre läser studenterna tre valfria kurser samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet. Studenterna har möjligheter att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Undervisning

Formerna för undervisningen och examinationen varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning.
Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Krav på deltagande bestäms utifrån respektive kurs. Studenterna förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre de kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla studenternas förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett. Undervisningen sker på engelska.

Examen

Programmet leder till en tvåårig masterexamen omfattande 120 högskolepoäng eller en ettårig magisterexamen omfattande 60 högskolepoäng inom huvudområdet historia. För tvåårig masterexamen krävs fullgjorda 120 högskolepoäng med minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet historia inklusive ett självständigt examensarbete omfattande 45 högskolepoäng. För ettårig magisterexamen krävs fullgjorda 60 högskolepoäng med minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet historia inklusive ett självständigt examensarbete på 30 högskolepoäng.

Versioner av utbildningsplanen

  • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2018)