Utbildningsplan för Orientalistikprogrammet

Bachelor's Programme in Oriental Studies

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Beslut och riktlinjer

Orientalistikprogrammet är inrättat av rektor vid Uppsala universitet. Antagning till programmet sker på höstterminen.

Syfte

Syftet med programmet är att utbilda språkvetare med historisk och sociokulturell kompetens för verksamhet inom offentlig och privat sektor eller till fortsatta studier på avancerad nivå.

Utbildningen skall förutom en gedigen teoretisk grund och praktiska färdigheter ett språk ge möjligheter till omvärldskontakter samt förbereda studenterna för yrkeslivet

Programmets uppläggning

Programmet omfattar sex terminers studier, som bedrivs på helfart. Utbildningen inleds med två terminers språkstudier (motsvarande A- och B-kursen) i ett huvudspråk. Termin 3 fördelas lika mellan fortsatta studier i huvudspråket om 15 hp, samt realiakurser (historia och sociala strukturer) om 15 hp. Fjärde terminen erbjuder antingen språkstudier utomlands, i ett land där huvudspråket talas eller i Sverige eller studier i statskunskap.

Termin 1

Huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska), motsvarande A-kursen 30 hp, vari ingår en områdesspecifik kurs i form av Arabiska realia, Den iranska kultursfärens historia, Sydostasiens historia eller Turkiets och Centralasiens historia. Dessa kurser tillhör biområdet Mellanösternstudier.

Termin 2

Huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska), motsvarande B-kursen 30 hp, vari ingår den programgemensamma kursen Kulturbärande religioner som tillhör biområdet Mellanösternstudier.

Termin 3

Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp

Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp

Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien 7,5 hp. Kursen tillhör biområdet Mellanösternstudier.

Sociala strukturer i Orienten 7,5 hp. Kursen tillhör biområdet Mellanösternstudier.

Termin 4

Denna termin innebär fortsatta studier i huvudområdet antingen i form av utlandsförlagda språkstudier eller språkstudier förlagda i Sverige, om 30 hp. Dessa 30 hp ingår i något av följande huvudområden: indologi, iranska språk, semitiska språk eller turkiska. Som alternativ till språkstudierna kan kursen Statskunskap A väljas.

Termin 5

Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp

Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp

Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp

Programgemensam kurs i språkvetenskaplig metod

Termin 6

Programgemensam kurs i litteraturvetenskaplig metod 7,5 hp

Språkspecifik teori- och metodkurs (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

Undervisning

Orientalistikprogrammet ger möjlighet att välja ett av fyra språk samt att kombinera humaniora och samhällsvetenskap på ett individuellt sätt.

Studierna skall leda fram till djupa insikter och goda färdigheter i huvudområdet. Förståelsen för att analysera språk i sin naturliga sociokulturella kontext, samt att analysera sociopolitiska aspekter utifrån ett mer mångfacetterat perspektiv, genom att t.ex. använda sig av källor på originalspråket, utgör en given utgångspunkt i utbildningen.

Programmet lägger stor vikt vid praktisk tillämpning av språkkunskaper och vid sociokulturell förståelse, varför alla studenter oavsett programinriktning har möjlighet att studera huvudspråket en termin utomlands. Stor vikt lägges även vid förmågan och färdigheten i akademiskt skrivande.

Examinationsformerna anpassas efter kursernas lärandemål och innehåll.

Examen

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med det huvudområde som respektive språk tillhör (semitiska språk, indologi, iranska språk, turkiska). En filosofie kandidatexamen omfattar sammanlagt 180 högskolepoäng. 120 högskolepoäng av dessa skall tillhöra det valda huvudområdet, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete. Därutöver skall ett biområde om minst 30 högskolepoäng ingå. Inom programmet utgörs detta av antingen Mellanösternstudier eller statskunskap.

Övriga föreskrifter

Platsgaranti på kurserna inom programmet gäller under förutsättning att behörighetskraven för den aktuella kursen är uppfyllda. Platsgaranti gäller inte på Statskunskap A.

Vid utlandsförlagda studier förutsätts att behörighetskraven till kurserma uppnåtts före kursstart. Institutionen upprätthåller avtal med minst ett lärosäte för respektive språkområde.

Versioner av utbildningsplanen