Utbildningsplan för Orientalistikprogrammet

Bachelor's Programme in Oriental Studies

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Beslut och riktlinjer

Orientalistikprogrammet är inrättat av Rektor vid Uppsala universitet. Utbildningsplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden och gäller fr.o.m. 2013-08-26.

Målet med programmet är att utbilda språkvetare med historisk och sociokulturell kompetens samt statsvetare med språklig kompetens för verksamhet inom offentlig och privat sektor. Utbildningen ger även behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Utbildningen skall förutom en gedigen teoretisk grund och praktiska färdigheter i antingen ett språk eller statskunskap ge möjligheter till omvärldskontakter samt förbereda studenterna för yrkeslivet.

Antagning till programmet sker på höstterminen.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar sex terminers studier, som bedrivs på helfart. Utbildningen inleds med två terminers språkstudier (motsvarande A- och B-kursen) i ett huvudspråk. Termin 3 fördelas lika mellan fortsatta studier i huvudspråket om 15 hp, samt realiakurser (historia och sociala strukturer) om 15 hp. Fjärde terminen erbjuder språkstudier utomlands, i ett land där huvudspråket talas. Fjärde terminen har också ett Sverigealternativ för de studenter som inte har möjlighet att åka utomlands. Under fjärde terminen sker valet av inriktning på programmet. Antingen väljer studenten en språklig inriktning och fortsätter de två sista terminerna med att fortsätta fördjupa sig i huvudspråket, samt att skriva examensarbete inom ramen för huvudspråket.
Studenten kan också välja att inrikta sig mot statskunskap som huvudområde och studerar då statskunskap B och C under termin fem och sex. Under den sista terminen skriver OP-studenten sitt examensarbete för kandidatexamen inom statskunskap på statsvetenskapliga institutionen.


Utbildningen består av:

Termin 1
Huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska), motsvarande A-kursen 30 hp, vari ingår en områdesspecifik kurs med historisk inriktning. Dessa kurser omfattar Arabiska realia A, Den iranska kultursfärens historia, Sydostasiens historia, samt Turkiet och Centralasiens historia. Dessa kurser ingår inom biområdet Mellanösternstudier och kan inom programmet ersätta del av statskunskap A motsvarande 7,5 hp.

Termin 2
Huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska), motsvarande B-kursen 30 hp, vari ingår den programgemensamma delkursen Kulturbärande religioner. Denna kurs ingår inom biområdet Mellanösternstudier och kan inom programmet ersätta del av statskunskap A motsvarande 7,5 hp.

Termin 3
Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp
Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp
Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien 7,5 hp. Denna kurs ingår inom biområdet Mellanösternstudier och kan inom programmet ersätta del av statskunskap A motsvarande 7,5 hp.
Sociala strukturer i orienten 7,5 hp. Denna kurs ingår inom biområdet Mellanösternstudier och kan inom programmet ersätta del av statskunskap A motsvarande 7,5 hp.

Termin 4
Denna termin innebär studier i huvudområdet antingen i form av utlandsförlagda språkstudier eller språkstudier förlagda i Sverige, om 30 hp. Dessa 30 hp ingår i något av följande huvudområden: indologi, iranska språk, semitiska språk eller turkiska.

Termin 5
Alternativ 1: språklig inriktning
Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp
Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp
Språkkurs inom huvudspråket (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp
Programgemensam metodkurs: språkvetenskaplig metod

Termin 5
Alternativ 2: statsvetenskaplig inriktning, Statskunskap B
Valbar läskurs 7,5 hp
Valbar läskurs 7,5 hp
Metodkurs 15 hp

Termin 6
Alternativ 1: språklig inriktning
Programgemensam metodkurs: litteraturvetenskaplig metod 7,5 hp
Språkspecifik teori- och metodkurs (arabiska/hindi/persiska/turkiska) 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Termin 6
Alternativ 2: statsvetenskaplig inriktning, Statskunskap C
Valbar läskurs 7,5 hp
Valbar läskurs 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Undervisning

Orientalistikprogrammet ger möjlighet att välja ett av fyra språk samt att kombinera humaniora och samhällsvetenskap på ett individuellt sätt.

Studierna skall leda fram till djupa insikter och goda färdigheter i huvudområdet (språk eller statsvetenskap). Förståelsen för att analysera språk i sin naturliga sociokulturella kontext, samt att analysera sociopolitiska aspekter utifrån ett mer mångfacetterat perspektiv, genom att t.ex. använda sig av källor på originalspråket, utgör en given utgångspunkt i utbildningen. De breda variationsmöjligheter som finns i att välja och kombinera huvudspråk, region, fokus på såväl språkliga som samhälleliga aspekter, samt olika analytiska ansatser erbjuder unika möjligheter till att sätta en personlig prägel på den egna kandidatexamen.

Programmet lägger stor vikt vid praktisk tillämpning av språkkunskaper i kombination med sociokulturell förståelse varför alla studenter oavsett programinriktning studerar huvudspråket en termin utomlands. Stor vikt lägges även vid förmågan och färdigheten i akademiskt skrivande.

Examinationsformerna anpassas efter kursernas lärandemål och innehåll.

Examen

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen antingen inom ramen för det huvudområde som respektive språk tillhör (alternativ 1) eller med statskunskap som huvudområde (alternativ 2).
En filosofie kandidatexamen omfattar sammanlagt 180 högskolepoäng, varav minst 90 av dessa skall vara inom huvudområdet (120 hp för huvudspråken), varav minst 15 högskolepoäng självständigt arbete. Därutöver skall ett biområde ingå om minst 30 högskolepoäng. Inom programmet utgörs detta av antingen Mellanösternstudier eller huvudspråket.

Huvudområde för filosofie kandidatexamen för respektive huvudspråk:
Arabiska leder till examen inom Semitiska språk
Persiska leder till examen inom Iranska språk
Hindi leder till examen inom Indologi
Turkiska leder till examen i Turkiska

Övriga föreskrifter

Platsgaranti på kurser inom vald inriktninginom språk termin 5 och 6 gäller förutsatt att anmälan av inriktning skett i enlighet med instruktioner inom programmet, samt att behörighetskrav för aktuell kurs är uppfyllda. Platsgaranti gäller inte för statvetenskaplig inriktning.

Vid utlandsförlagda studier förutsätts att behörighetskrav till denna kurs uppnåtts före kursstart. Institutionen upprätthåller avtal med minst ett lärosäte för respektive språkområde.

Utbildningsplan(er)

  • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2013)