Utbildningsplan för Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt

Master's Programme in International Tax Law and EU Tax Law

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: JIE2N
  • Fastställd: 2012-09-03
  • Beslutad av: Juridiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-10-14
  • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämnden
  • Diarienr: JURFAK 2016/70
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Juridiska fakulteten
  • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Behörighet

Grundexamen motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde. Dessutom krävs en kurs om minst 15 hp i skatterätt eller motsvarande kunskap i skatterätt och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden den 3 september 2012. Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen 2013. Reviderad den 18 maj 2015. Revideringen träder i kraft höst­terminen 2014. Reviderad den 14 oktober 2016. Revideringen träder i kraft från och med höstterminen 2017.

Allmänt
Programmet omfattar 60 universitetspoäng (60 ECTS credits) och är ett magisterprogram på avancerad nivå. Undervisningen hålls på engelska språket.

Syfte

Det allmänna syftet med programmet är att förmedla en fördjupad förståelse för centrala frågor i internationell skatterätt och EU-skatterätt. Internationell skatterätt hänför sig både till intern rätt som har internationella aspekter och skatteavtal. Exempel på intern rätt som är av intresse för programmet rör hur man bestämmer obegränsad och begränsad skattskyldighet, källskatter på gränsöverskridande betalningar, och intern lagstiftning som skall undanröja eller lindra internationell dubbelbeskattning. När det är aktuellt, kommer detta slags lagstiftning att diskuteras genom rättsjämförelser mellan olika staters interna rätt. Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås av stater. Det huvudsakliga syftet med skatteavtalen är att undanröja internationell dubbelbeskattning och allt oftare även att förebygga skatteflykt. Skatteavtalen är oftast utformade efter de modellavtal som OECD och Förenta nationerna har utformat. Tillämpning och tolkning av skatteavtal som har utformats med stöd i dessa modellavtal kommer att behandlas utförligt. EU-rätten har starkt påverkat medlemsstaternas skattelagstiftning och den påverkar också investerare utanför EU. Primärrättens påverkan på direkt beskattning (huvudsakligen genom EU:s regler om fri rörlighet och statsstöd) samt sekundärrätten, som medlemsstaterna har enats om, kommer att behandlas. Programmet ger även en introduktion till mervärdesskatten.

Den allmänna metoden för inlärning vid juristutbildningen vid Uppsala universitet är problembaserad inlärning som förutsätter en hög grad av studentaktivitet både före och vid undervisningstillfällena. Studenterna antas förbereda seminarierna i mindre grupper om tre till fem studenter före varje seminarium och att de tillsammans i de mindre grupperna redovisar lösningar under seminarierna. Läraren ansvarar för att seminariediskussionen håller en tillräcklig nivå och att resonemang och slutsatser leder rätt. 

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har en stark lärar- och forskargrupp i skatterätt som består av två professorer och flera disputerade forskare och doktorander. I olika omfatt­ning kommer de alla att delta i magisterutbildningen i skatterätt. 

Till magisterprogrammet finns det också knutet ett akademiskt råd som består av akademiker, praktiker och domare från flera länder. Syftet med rådet är att ge idéer, synpunkter och kunskap från olika fält av den juridiska professionen och från andra länder. Ledamöterna i rådet kommer också att delta som gästlärare.

Mål

Efter att ha genomgått programmet kommer studenterna att ha förmågan:
att förstå förhållandet mellan skatteavtal, EU-rätt och rent intern rätt,
att förstå metoderna för att tillämpa skatteavtal,
att kunna tolka skatteavtal genom att tillämpa olika rättskällor som härrör både från nationell rätt och internationell rätt (särskilt OECD:s modellavtal jämte kommentar),
att förstå grunderna för internprissättning,
att förstå principerna för amerikansk internationell skatterätt,
att kunna använda en komparativ metod och föra en rättsjämförande diskussion av element i olika staters skattesystem,
att kunna skriva en uppsats i internationell skatterätt eller EU-skatterätt och uppfylla kraven på objektivitet, struktur, analytiskt resonemang och självständighet, samt att framgångsrikt kunna försvara uppsatsens slutsatser såväl som opponera på en medstudents uppsats.
 

Programmets uppläggning

Magisterprogrammet innehåller följande kurser. Den första kursen (15 hp) är en introduk­tions­kurs till grundläggande delar i ämnet internationell skatterätt. Det avser principer för internationell beskattning, problemet med internationell dubbelbeskattning och mekanismer för att undanröja sådan dubbelbeskattning. Grundläggande principer i EU-skatterätten behandlas vilket innefattar den övergripande betydelsen av EU-domstolens rättspraxis inom området. Inom ramen för denna kurs introduceras studenterna till den modell för problem­baserad inlärning och kritisk juridisk metod som kännetecknar juristutbildningen vid Uppsala universitet. Syftet med denna metodträning är att ge studenterna ett gemensamt förhållnings­sätt till undervisning.
 
Den andra kursen (15 hp) avser skatteavtalsrätt och internprissättning. Studenterna kommer att lära sig metoder för att tolka och tillämpa skatteavtal baserade på OECD:s och Förenta nationernas modellavtal. Tillämpning av artiklarna om rörelseinkomst, utdelning, ränta och royalties samt tvistlösning kommer bland annat att diskuteras. Olika former för att undanröja internationell dubbelbeskattning kommer också att behandlas. Ett antal olika skatteavtal kommer att studeras, vilket också inbegriper skatteavtal med utvecklingsländer. Kursen behandlar även olika metoder och modeller för internprissättning samt fördelningen av vinster till fasta driftställen.
 
Den tredje kursen handlar om EU-rätten (15 hp). Primärrättens påverkan på direkt beskattning (huvudsakligen genom EU:s regler om fri rörlighet och statsstöd) samt sekundär­rätten, som medlemsstaterna har enats om, kommer att behandlas.
 
Ett stående inslag kommer att vara en gästprofessor med internationell bakgrund.
 
Programmet avslutas med en kurs i vilken studenterna skriver en uppsats i ett skatterättsligt ämne med anknytning till utbildningen (15 hp). Studenterna väljer själva ämne men ämnet väljs i dialog med programmets lärare. En lärare fungerar som handledare för uppsats­författaren.
 
Utbytesstudent eller internationell student kan, om särskilda skäl föreligger, skriva en uppsats om 30 hp på distans. Särskilda skäl föreligger om det kan säkerställas att studenten på sin aktuella studieort kan erhålla viss handledning från lärare vid Uppsala universitet. I sådant fall utgår programmets tredje kurs (EU-rätt) om 15 hp.
 
Studenterna kommer att ansöka om att ha en frivillig tvåveckors praktik i anknytning till upp­satsförfattandet. I den mån det finns tillgängliga praktikplatser kommer sådana att erbjudas vid advokatbyråer, revisionsbyråer, domstolar eller Skatteverket. Studenterna kommer genom praktiken att få en inblick i det ordinarie arbetet med skatterättsliga frågor och de kommer att få praktiska synpunkter på uppsatsarbetet.
 
Flera besök på advokatbyråer, revisionsbyråer, domstolar och Skatteverket kommer också att genomföras under programmet.
 

Undervisning

Undervisningen är koncentrerad kring seminarier i vilka studenterna huvudsakligen diskute­rar lösningar på praktikfall som man före seminariet har förberett i mindre grupper om tre till fem studenter. Det förekommer också föreläsningar samt studiebesök till Skatteverket, advokatbyråer och revisionsbyråer.
 
De betyg som ges på kurserna är Underkänd (U) samt de godkända resultaten Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (BA) och Med beröm godkänd (AB).
 

Examen

Programmet leder till en magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde (60 högskolepoäng).

Utbildningsplan(er)