Utbildningsplan för Masterprogram i molekylär medicin

Master's Programme in Molecular Medicine

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: MBK2M
 • Fastställd: 2009-06-11
 • Beslutad av: Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-06-01
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Diarienr: MEDFARM 2021/566
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp inom biokemi/kemi, biologi, biomedicin/medicin, bioteknik, cell-/molekylärbiologi, genetik, life science, medicinsk vetenskap eller liknande, inklusive kurser i biokemi, cellbiologi, genetik, kemi och molekylärbiologi/-genetik om sammanlagt minst 30 hp. Kunskap om och erfarenhet av relaterat laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i molekylär medicin är inrättat efter beslut av Uppsala universitets rektor efter förslag från fakultetsnämnden för medicin och farmaci.

 

De allmänna målen i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå ska gälla.

Syfte

Programmets tema

Genomisk, epigenomisk och proteomisk medicin

 • Molekylära mekanismer orsakande sjukdom.
 • Genetiska, epigenomiska och proteomikteknologier; dessas användning och applikationer inom medicin
 • Utveckling av diagnostik och terapi inom forskning, sjukvård och industri

Övergripande mål

Det internationella masterprogrammet i Molekylär medicin införlivar interdisciplinär och molekylär biomedicinsk forskning och förmedlar fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer orsakande sjukdom, inkluderande genetiska och epigenetiska faktorer, samt metoder och strategier för utvecklingen av ny molekylär diagnostik och terapier med applikationer inom forskning, sjukvård och Life Science industrin. Det forskningsförberedande programmet ämnar stärka studentens akademiska, analytiska och problem-lösande förmågor, med ett starkt fokus på inhämtandet av praktiska färdigheter. Undervisningen kommer att bedrivas vid den absoluta forskningsfronten inom starka ämnesområden vid Uppsala universitet.

 

Programmet syftar till att utveckla studenternas förmåga att identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, samt designa experiment för att adressera dessa. Det strävar efter att utrusta studenterna med färdigheter att självständigt analysera och bedöma data och resultat genererade med toppmoderna teknologier samt stimulera till ett innovativt och kreativt tänkande.

 

Utbildningen är intimt integrerad med aktuell internationell forskning genom att alla lärare är forskare och experter i deras respektive ämne, samt att praktiska färdigheter kan utvecklas vidare genom individuella forskningsprojekt.

Programmet är designat för att ge studenterna möjligheter till att skaffa sig gedigna, interdisciplinära teoretiska kunskaper samt metodologiska kompetenser inom forskningen i cancerbiologi, genetik, epigenetik, molekylär diagnostik, biomarkörer, "imaging"-metoder och regenerativ medicin, vilket förbereder studenterna för yrkeskarriärer inom fortsatt internationell akademisk forskning och doktorandstudier eller i den globala arbetsmarknaden inom Life Science industrin, eller annan funktion inom forskning och utvecklingsarbeten.

Mål

För godkänd examen på avancerad nivå ska studenten ha förvärvat gedigna teoretiska kunskaper inom ämnesområdet samt erhållit avancerad kunskap och praktisk erfarenhet av ett stort antal aktuella tekniker och metoder, i den absoluta forskningsfronten.

Med denna kunskap ska studenten kunna

 • självständigt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar, både teoretiskt och experimentellt inom ämnesområdet. Genom en avancerad kunskap om nya tekniker och metoder ska studenten kunna applicera och genomföra dessa på adekvata frågeställningar.
 • självständigt och kritiskt analysera samt sammanställa relevanta forskningsresultat både skriftligt, i form av rapporter eller vetenskapliga artiklar, samt muntliga presentationer.

Dessutom ska studenten ha

 • förvärvat färdigheter att självständigt planera och driva projekt såväl inom forskning och industri, samtidigt kunna interagera och samarbeta inom större grupper.
 • uppnått en intellektuell självständighet och mognad samt ha erhållit gedigna sakkunskaper och en betydande överblick av den absoluta forskningsfronten, nya tekniker och dess möjliga tillämpningar inkluderat en insikt i metodutvecklingen inom sjukvård och industri.

Programmets uppläggning

Alla kurser läses på avancerad nivå och på engelska. Kurserna ska ge både bredd och fördjupning av ämnesområdet molekylär medicin samt ge studenterna praktiska erfarenheter av aktuella och framtida tekniker för ex. diagnostik och behandling, av intresse inom forskning, sjukvård och industri. Studenterna tränas i att självständigt angripa vetenskapliga frågeställningar både teoretiskt och experimentellt. Första året består till huvuddelen av obligatoriska kurser.

 

Termin 1 ger fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar genetiska sjukdomar och cancer. Epigenetiska mekanismer ges särskild tyngdpunkt. Praktisk erfarenhet av analysmetoder för genetisk och epigenetisk variation inom klinisk genetik och cancerdiagnostik. Ytterligare fördjupning i ämnesområdet molekylär medicin ges med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar där ett kortare laborativt projekt utförs vars resultat sammanställs i en vetenskaplig artikel samt presenteras vid publika seminarier.

 

Termin 2 ger fördjupade kunskaper om medicinska applikationer av de nya sekvensteknologierna med tyngdpunkt på genetisk och genomisk analys, epigenetiska frågeställningar, epigenomik och komparativ genomik, inkluderande praktiska erfarenheter genom att studera epigenetiska läkemedels effekt på kromatin och genuttryck. Fördjupade kunskaper inom proteomik och aktuella metoder för analys av protein och proteinuttryck med praktisk tillämpning inom det humana proteomprojektet (HPR). Diagnostik genom detektion av protein via 'Proximity ligation assay' (PLA) samt metoder för identifiering av nya biomarkörer.

 

År två ges utbildning i bioimaging, där analys och diagnostik genom olika imaging-metoder kommer att behandlas, allt från detektion av enstaka basmutationer till helkroppsavbildning. Kursen Regenerativ medicin ger fördjupade kunskaper om de nya teknikerna inom stamcellsterapi samt cell- och immunoterapi. Framställning av biomaterial för att reparera skadad vävnad eller organ genom så kallad 'Tissue engineering', kommer också att behandlas. In vitro-differentiering av stamceller samt generering av inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) kommer att utföras praktiskt. Under termin 3 finns möjlighet att välja andra relevanta kurser på avancerad nivå eller utföra ett kortare självständig fördjupningsprojekt alternativt påbörja ett masterprojekt omfattande 45 hp. Termin 4 består av självständigt forskningsarbete om 30 hp i forskargrupp vid en akademisk institution eller i industri, i Sverige eller utomlands.

Termin 1

Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer, 15 hp

Molekylärmedicinsk teknik, 15 hp

Termin 2

Genomisk och epigenomisk medicin, 15 hp

Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik, 7,5 hp

Biomarkörer, identifiering och validering, 7,5 hp

Termin 3

Bioimaging och cellanalys

7,5 hp Regenerativ medicin

7,5 hp Valbar period, 15 hp (el. start av 45 hp examensarbete)

 

Termin 4

Examensarbete i molekylär medicin, 30 hp, alternativt 45 hp (inklusive valbar period)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar av forskare och experter inom ämnesområdet, samt obligatoriska seminarier, experimentella och teoretiska moment, projektarbeten, studiebesök och symposier, demonstrationer och webbaserade övningar. Undervisningen sker uteslutande på engelska.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Degree of Master of Medical Science) med molekylär medicin som huvudområde.

Versioner av utbildningsplanen