Utbildningsplan för Masterprogram i infektionsbiologi

Master's Programme in Infection Biology

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: MIB2M
  • Fastställd: 2009-04-29
  • Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2018-05-29
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2018/705
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk)kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i infektionsbiologi är inrättat efter beslut av Uppsala universitets rektor 2008-07-01 efter förslag från fakultetsnämnden för medicin och farmaci.

De allmänna målen i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå skall gälla.

Programmet kan läsas som en påbyggnad på grundexamen inom ex vis biologi, biomedicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, farmaceutisk kemi, kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap eller veterinärmedicin.

Programmet ges på engelska.
 

Syfte

Utifrån en grundläggande kunskap om de biologiska mekanismer som reglerar infektiösa processer skall programmet ge en kunskapsfördjupning inom ämnesområdet infektionsbiologi. Ingående kurser ger en stark koppling till den forskning som bedrivs vid medverkande universitet och myndigheter. Efter utbildningen skall studenten, utöver teoretiska kunskaper på molekylär-, cellulär-, system-, organism- och ekosystemnivå ha förvärvat metodologiska färdigheter och djupgående kunskaper i infektionsbiologi och en förståelse för hur infektionsbiologiska skeenden kopplar samman människors, djurs och ekosystems hälsa. Med dessa kunskaper och förmågor ska studenten kunna arbeta med forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete, alternativt avancerad yrkesverksamhet inom näringsliv, myndighet, eget företagande eller fortsatt utbildning på forskarnivå.

Mål

För godkänd masterexamen på avancerad nivå skall studenten ha djupa och breda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet infektionsbiologi. Dessutom skall studenten besitta avancerad kunskap och praktisk erfarenhet av experimentella system och tekniker relevanta för ämnesområdet. Med denna kunskap skall studenten självständigt kunna:

• följa kunskapsutvecklingen, inhämta kunskap och kritiskt utvärdera vetenskapliga resultat och modeller för att definiera och analysera problem och självständigt formulera strategier och praktiska tillvägagångssätt för vetenskapliga undersökningar och projekt.

• värdera såväl lokala som globala infektionsbiologiska frågeställningar utifrån etiska, ekonomiska och hållbarhetsperspektiv.

• samverka i såväl nationella som internationella grupperingar för att som ansvarig driva forskningsprojekt, utredningar och utvecklingsarbete, samt sammanfatta och presentera slutsatser i tal och skrift såväl inomvetenskapligt som genom kommunikation till tredje part.

Programmets uppläggning

Första årets studier ger en djup förståelse för de molekylära processer som styr interaktionen mellan patogena virus, bakterier, parasiter och svampar och deras värdorganismer. De processer som reglerar infektionsförloppet beskrivs utifrån det immunologiska försvaret, men också utifrån den infekterande organismens strategier att undkomma detta försvar. Diagnos och klinisk symptombild diskuteras ur olika organperspektiv, verkningsmekanismer för antimikrobiella läkemedel behandlas på system- och molekylnivå, och faktorer som styr resistensutveckling och resistensspridning behandlas ur ett evolutionärt perspektiv. Bioinformatiska verktyg används för att studera och förklara evolutionsprocesser. Grundläggande epidemiologi ger kunskap om metodik att beskriva frekvensen och utbredningen av sjukdom och hälsa i populationer samt att utvärdera orsakssamband.

Den första delen av år två ger kunskap om infektionssjukdomars problematik ur ett globalt perspektiv genom tillämpade frågeställningar om smittspridning mellan djur och människor (zoonotiska infektioner och epizootiska infektioner) och livsmedelsburna infektioner. Verktyg för övervakning, kontroll och prevention diskuteras på lokal och global nivå och det globala perspektivet ges särskilt fokus på utvecklingsländernas problematik. Dessutom diskuteras mikrobiell mångfald genom patogenförekomst i olika ekosystem. Forskningsmetodik och kunskapsgrundade val av avancerade infektionsbiologiska analysmetoder diskuteras och tillämpas på kommande självständigt arbete.

Programmet avslutas med ett självständigt projektarbete på 30 eller 45 högskolepoäng. Valt ämne ska rymmas inom ämnesområdet infektionsbiologi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands.

Undervisning

Undervisningen på masterprogrammet i infektionsbiologi består av föreläsningar, seminarier, laborativa övningar och projektarbeten. Föreläsningarna har en stark förankring i pågående forskning inom det infektionsbiologiska området. Målet med seminarierna är att utveckla förmågan att förstå, tolka och kritiskt bedöma vetenskapliga texter. Seminarierna innefattar även träning i att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser. Praktisk erfarenhet av experimentella strategier och vetenskapliga frågeställningar utgör integrerade och obligatoriska moment under utbildningens första år. Praktiska övningar har som mål att belysa pågående forskning inom respektive område och utförs delvis på forskningslaboratorier som en del av pågående forskningsprojekt. För att träna förmågan att bedöma tillvägagångssätt, tolka resultat och lösa problem diskuteras uppnådda resultat regelbundet vid seminarier.

Undervisningen ges på engelska.

Examen

Programmet leder till en masterexamen i medicinsk vetenskap med huvudområde infektionsbiologi.

Övriga föreskrifter

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i fastställd ordning. Dispens från tillträdeskraven kan endast beviljas om särskilda skäl föreligger.