Utbildningsplan för Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning

Master's Programme in Advanced Medical Imaging

Behörighet

Röntgensjuksköterskeexamen eller biomedicinsk analytikerexamen 180 hp eller kandidatexamen 180 hp med biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap eller radiografi som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Beslut och riktlinjer

Programmet kan läsas som en påbyggnad på grundexamen inom biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap eller radiografi eller som en påbyggnad på röntgensjuksköterskeexamen.

 

Mål

Övergripande mål
Att erbjuda personer med röntgensjuksköterskeexamen, kandidatexamen i biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap eller radiografi en vidareutbildning med inriktning mot arbete med avancerade avbildningstekniker inom vården. Samtidigt bidrar utbildningen till landstingens och andra vårdgivares försörjning av högt kvalificerad kompetens inom området.

Mål som förväntade studieresultat
För godkänd examen på avancerad nivå skall studenten ha väsentligen fördjupade och breda teoretiska kunskaper och fördjupad metodkunskap inom ämnesområdet radiografi. Dessutom skall studenten besitta avancerad kunskap och ha viss praktisk erfarenhet av tekniker relevanta för ämnesområdet. Med denna kunskap skall studenten kunna:

– vara förberedd att praktiskt genomföra relevanta undersökningar med hänsyn till patienter, anhöriga och övriga medverkande samt kritiskt kunna analysera och värdera insamlade data utifrån aktuellt och metod-, forsknings- och utvecklingsarbete.

– bidra till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet och kritiskt och systematiskt integrera kunskap och utvärdera vetenskapliga resultat och modeller, sammanfatta och presentera slutsatser muntligt och skriftligt i såväl nationella som internationella sammanhang.

– värdera radiografiska frågeställningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
– ha fullgjort ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Programmets uppläggning

Den första delen av termin ett på programmet syftar till att komplettera kunskaperna på grundnivå för studenter med olika studiebakgrund för att lyfta alla till en gemensam nivå. En kurs i strålningsfysik och radiokemi, 10 hp, på avancerad nivå ska därefter lägga en gemensam teoretisk bakgrund för alla studenter, för att sedan tillåta fördjupningen under kommande terminer. I denna kurs ingår även moment i vetenskapligt förhållningssätt som därefter löper som en strimma genom programmets två andra terminer med kursen vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp, på avancerad nivå. Vid denna kurs kommer studenterna att träna sitt vetenskapliga förhållningssätt utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt kommunicera såväl inom huvudområdet som i tvärvetenskapliga sammanhang.
 
Andra och tredje terminen är inriktade på studier på avancerad nivå fördelat på tre kurser i magnetresonanstomografi (MRT), datortomografi (DT) samt nuklearmedicin inklusive positronemissionstomografi (PET). Kurserna planeras även att ges som fristående kurs. De kommer därför att ges parallellt på halvfart för att möjliggöra kombination med yrkesutövning.
 
Programmet avslutas med ett självständigt arbete under termin fyra, vilket ska innebära en fördjupning i någon av ovan nämnda medicinska avbildningstekniker. Ämnet skall rymmas inom ämnesområdet radiografi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn.
 

 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborativa övningar och projektarbeten. Verksamhetsförlagd utbildning inom kursen kirurgisk, medicinsk och radiografisk vård ingår för biomedicinare och biomedicinska analytiker. Praktisk träning på kliniskt träningscentrum (KTC) med planeras ingå i kurserna grundläggande omvårdnad och kirurgisk, medicinsk och radiografisk vård. Undervisningen har en stark förankring i pågående forskning och kliniska tillämpningar inom det radiografiska området. Målet med seminarierna är att utveckla förmågan att förstå, tolka och kritiskt bedöma vetenskapliga texter. Seminarierna innefattar även träning i att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser. Undervisningen ges huvudsakligen på svenska eftersom vårdinriktningen är så stark.

Examen

Programmet leder till en masterexamen i radiografi.

Övriga föreskrifter

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i fastställd ordning. Dispens från tillträdeskraven kan endast beviljas om särskilda skäl föreligger.

Utbildningsplan(er)

  • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2018)