Utbildningsplan för Masterprogram i freds- och konfliktstudier

Master's Programme in Peace and Conflict Studies

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp, 30 hp freds- och konfliktkunskap eller motsvarande, samt ett skriftligt självständigt arbete. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska eller engelska som du är ensam författare till. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier är ett internationellt program. Det syftar till att ge avancerade kunskaper och analytiska färdigheter av relevans för freds- och konfliktfrågor. I programmet ingår obligatoriska kurser samt ett system av valbara kurser som ger studenter möjligheter att fördjupade sina kunskaper inom nyckelområden. Programmet är forskningsorienterat och lägger tonvikt på självständigt skrivande, kritiskt tänkande, metodträning och analytiska färdigheter. Programmet förbereder studenterna med de kunskaper och färdigheter som behövs för karriärer inom fredsbyggande och internationellt samarbete, samt för forskarutbildning.

Mål

Generella mål med utbildningen är att den studerande skall tillägna sig en systematisk förståelse av freds- och konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront.

Programmets uppläggning

Under den första terminen ges obligatoriska kurser dels i orsaker till väpnade konflikter, dels i metod. Detta skapar en gemensam bas med fördjupade kunskaper om teoribildning samt fördjupade metodfärdigheter, vilka är fördelaktiga för den fortsatta utbildningen och för progressionen i programmet.

Den andra terminen består av valbara kurser. Under denna termin har den studerande utrymme att specialisera och skräddarsy sin utbildning mot olika sakfrågor. Studenter som vill avsluta sina studier med magisterexamen väljer valbara kurser under första halvan av terminen för att därefter skriva magisteruppsats om 15 hp. Studenter som läser den tvååriga masterutbildningen har under hela terminen stor frihet till egna val både inom och utanför institutionens kursutbud. Den studerande uppmuntras att välja kurser relevanta för masteruppsatsen.

Under den tredje terminen kan de studerande välja mellan praktik eller universitetsförlagda valbara kurser. Praktik kan genomföras antingen under hela termin 3 eller under halva terminen i kombination med valbara läskurser på campus.

Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbetet - den obligatoriska masteruppsatsen. För att antas till uppsatskursen måste de obligatoriska kurserna i termin 1 vara godkända. All undervisning bedrivs på engelska.

Undervisning

Utbildningen skall ge förutsättningar för att den studerande kontinuerligt utvecklar sin metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre han/hon har kommit i utbildningen, och successivt tillägna sig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Studenten uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom föreläsningar, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten.

Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer. Progressionen i utbildningen skall leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Examen

Programmet leder till en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen inom huvudområdet freds- och konfliktkunskap. För tvåårig masterexamen krävs fullgjorda 120 högskolepoäng med minst 60 högskolepoäng inom freds- och konfliktkunskap inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. För ettårig magisterexamen krävs fullgjorda 60 högskolepoäng med minst 30 högskolepoäng inom freds- och konfliktkunskap, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

 

Examensbenämningar för den tvååriga masterexamen är "Filosofie Masterexamen" på svenska "Degree of Master of Social Science (120 credits)" på engelska. Den ettåriga magisterexamen heter "Filosofie magisterexamen" på svenska, och "Degree of Master of Social Science (60 credits)" på engelska.