Utbildningsplan för Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet

Master's Programme in Global Markets, Local Creativities

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne, i historia eller i socialantropologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

En gedigen teoretiskt och vetenskapligt djup utbildning skall ge förmåga till analytiskt tänkande, vilket lägger grunden för forskarutbildning inom huvudområdet. Studenten ska efter avslutad utbildning klara kvalificerade arbetsuppgifter inom företag, organisationer och myndigheter. Programmets inriktning på globala marknader ska ge god grund för en internationell karriär. Den tvärvetenskapliga profilen ska ge överblick och förmåga att förstå sambandet mellan globalisering och lokala kontexter.

Att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem är ett centralt tema inom programmet. Studentens på tidigare nivå grundlagda förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar men fördjupas ytterligare i programmet.

Mål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

 • visa kunskap om den globala kapitalismens historia, teori, institutioner och kultur, 
 • redogöra för olika perspektiv på den globaliserade ekonomin, 
 • redogöra för sambandet mellan den globala ekonomin och lokala kontexter såväl i historien som i samtiden,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap,
 • analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar,
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, 
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, 
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, 
 • identifiera och kontextualisera förändringsprocesser på olika samhällsnivåer,
 • genomföra egna projektarbeten som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys, 
 • självständigt och kritiskt integrera och analysera kunskaper inom det samhällsvetenskapliga området,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) under 2 år.

Programmet är ett internationellt samarbete med sex andra universitet: University of Glasgow, University of Barcelona; Erasmus University Rotterdam; Georg-August University Göttingen; University of the Andes samt Kyoto University. Studiegången inom masterprogrammet bygger på en för alla deltagande universitet gemensam utbildningsstruktur.

Under termin ett till tre läses två obligatoriska kurser samt ytterligare två valbara kurser.

Termin ett inleds med studier vid University of Glasgow. Termin två består av två spår: ett vid University of Barcelona samt ett vid Uppsala universitet. Under termin tre kan studenterna välja att studera vid Erasmus University Rotterdam; Georg-August University, Göttingen; University of the Andes eller vid Kyoto University. Under termin fyra ägnas terminen åt en masteruppsats och det finns två spår inom vilket studenterna väljer var de skriver sin masteruppsats:  vid Erasmus University Rotterdam eller vid Georg-August University, Göttingen. Samtliga i programmet deltagande institutioner medverkar i masteruppsatserna genom handledning och bedömning av de färdiga uppsatserna.

Uppsala universitet är ett av spåren under termin två. I centrum för denna termin står fyra kurser omfattande 7,5 högskolepoäng vardera, varav två är obligatoriska och två är rekommenderade men valbara. I stället för de rekommenderade valbara kurserna kan man välja att läsa andra kurser på avancerad nivå.

Undervisning

Undervisningen består i huvudsak av seminarier och föreläsningar. Skriftlig och muntlig behandling av vetenskapliga artiklar och litteratur samt framställning av egna skrivna arbeten är en central del av undervisningen. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurser. Undervisningen sker på engelska.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i ekonomisk historia om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå och varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Versioner av utbildningsplanen

 • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2020)