Utbildningsplan för Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

Master's Programme in Sustainable Management

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Beslut och riktlinjer

Utbildningen vänder sig i första hand till studenter som vill arbeta i såväl företag som ideella organisationer, icke vinstdrivande organisationer, socialt entreprenörskap och i samhället i stort för att möjliggöra en övergång till en hållbar framtid. Hållbarhetsutmaningar för ledning av företag och andra typer av organisationer studeras. Programmet stävar efter att inspirera studenter till ett aktivt engagemang i närmiljön för att möjliggöra en övergång till hållbarhet - samarbete och samverkan är kärnfrågor i programmet.

I samverkan med forskare och samhällsaktörer är studenter uppmuntrade att bli en del av en lärprocess via kritiskt tänkande kring befintliga system samt utmana och skapa potential för förnyelse. Programmet engagerar sig i kunskapsutveckling som är relevant och värdefull för en övergång till en mer hållbar framtid, oavsett om studenten önskar bli egenföretagare, entreprenör eller delaktig i en offentlig eller privat organisation. Inom programmet studeras management utifrån ett brett perspektiv där särskild tonvikt läggs vid kritiska perspektiv på organisationer och marknader med reflektion kring politiska och etiska aspekter.

Syfte

Magisterprogrammet i hållbart företagande är ett sammanhållet, ämnesintegrerande program som omfattar 60 högskolepoäng under ett år. Bland annat integreras studier inom företagsekonomiska och kulturgeografiska områden. Programmet har ett särskilt fokus på hållbarhets- och ansvarsfrågor som rör såväl privata som offentliga organisationer, nationellt, regionalt och transnationellt. Syftet med programmet är att utbilda studenter till ansvarstagande samhällsmedborgare som kan arbeta i både privat och offentlig verksamhet samt andra rörelser eller som egenföretagare.

Mål

Mål som förväntade studieresultat

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenterna

 • ha kunskap och förståelse för hållbarhetsutmaningar för moderna organisationer och inom det företagsekonomiska området, inkluderande en bred översiktskunskap samt specialiserad expertis i enskilda hållbarhetsområden såväl som insikt om aktuell forskning och utveckling.
 • ha en fördjupad samhällsvetenskaplig metodkunskap.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna

 • självständigt söka, kritiskt bedöma och integrera information för att analysera samt utarbeta förslag till lösningar och delta i problemlösning avseende komplexa frågeställningar och utmaningar inom organisationer även med begränsad tillgång till information.
 • kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar av betydelse för det område utbildningen avser och planera och tillämpa lämpliga metoder inom givna tidsramar.
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller genom självständigt arbete bidra till kvalificerad kunskapsutveckling och samarbeta med andra personer i konkreta problemlösningssituationer.
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • muntligt och skriftligt kommunicera på engelska inom de områden utbildningen avser med olika grupper och då klart redogöra för såväl slutsatser som den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna

 • visa medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter och göra bedömningar som är relevanta för hållbar organisering.
 • visa medvetenhet om etiska aspekter kring forskning och utveckling.
 • ha insikt kring vetenskapens möjligheter och begränsningar samt människors ansvar för dess användning i olika sammanhang.
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Programmets uppläggning

Programmets kurser är obligatoriska och gemensamma för samtliga studenter. Programmets första termin består av separata kurser. Inledningsvis studeras individen och den historiska kontexten kring olika utmaningar för hållbarhet och företag för att därefter breddas till samhällsbygge i ett lokalt sammanhang för att avrundas kring ledning av samhället och naturresurser för ett gemensamt värde. Under vårterminen arbetar studenterna med sina examensprojekt. Vetenskapsfilosofi och metodologi kommer att studeras och under den andra terminen skriver studenterna sin magisteruppsats.

Undervisningsspråk för de kurser som ingår i utbildningen är engelska. Goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Undervisning

Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier och föreläsningar och studenterna arbetar både i grupp och individuellt. Studenten ska under utbildningen tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis beträffande förmågan att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda uppgifter. Studentens förmåga att analysera och praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna ska kontinuerligt utvecklas. Ökad självständighet ska erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation och seminarie-/möteskultur ska successivt fördjupas och såväl nationella som internationella kontakter uppmuntras. Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom olika examinationsformer. I det avslutande examensarbetet visar studenten att hen uppnått målet att på ett mer självständigt sätt integrera mer avancerade kunskaper.

Examen

Programmet leder till en ekonomie magisterexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Studenter med avklarade studier om 150 högskolepoäng samt registrering på kvarvarande 30 högskolepoäng kan söka utbildningen. Behörigheten måste kunna uppvisas till terminsstart.

Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.