Utbildningsplan för Masterprogram i nationalekonomi

Master's Programme in Economics

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp statistik (eller närliggande ämne).

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Under masterutbildningen i nationalekonomi skall studenterna bli förtrogna med ekonomisk teori samt erhålla goda kunskaper i statistik och ekonometri. Efter utbildningen skall studenterna kunna använda ekonomisk teori och kvantitativa metoder för att självständigt analysera samhällsekonomiska frågor. Detta gör studenterna väl förberedda för kvalificerat ekonomiskt analys- och utredningsarbete i både offentlig och privat sektor. Utbildningen ger också behörighet att söka till forskarutbildning i nationalekonomi.

Mål

För masterexamen skall studenten

  • visa brett kunnande inom nationalekonomi, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av nationalekonomin samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
  • visa fördjupad kunskap om nationalekonomisk metod.
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
  • visa förmåga att i nationalekonomisk analys göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Standardupplägget för programmet ser ut som följer:

Termin 1: Mikro- och makroteori, samt analytiska metoder.

Termin 2: Statistik och ekonometri

Termin 3: Valfria fördjupningskurser

Termin 4: Masteruppsats

Standardupplägget kan anpassas så att det passar för studenter med olika förkunskaper och behov.

Undervisning

Undervisningsformerna varierar mellan de olika kurserna. Vanligtvis ges undervisning i form av föreläsningar, laborationer, räkneövningar eller seminarier. All undervisning sker på engelska.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen om 120 högskolepoäng inom huvudområdet nationalekonomi. För masterexamen krävs minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet, varav minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete).

Versioner av utbildningsplanen