Utbildningsplan för Masterprogram i politik och internationella studier

Master Programme in Politics and International Studies

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: SPI2M
  • Fastställd: 2007-01-24
  • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2011-09-08
  • Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2012
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Behörighet

INGÅNG STATSKUNSKAP: Kandidatexamen. 60 p/90 hp i statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 10.000 ord) som en del av fördjupningen i huvudämnet. Med motsvarande kunskaper avses studier inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet med omfattande och tydliga inslag av statsvetenskaplig diskurs. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.

INGÅNG FREDS- OCH KONFLIKTSTUDIER: Kandidatexamen med 60 p/90 hp i freds- och konfliktkunskap, alternativt 60 p/90 hp i näraliggande relevant ämne och minst 20 p/30 hp i huvudämnet eller motsvarande erfarenhet, samt dokumenterat skriftligt självständigt akademiskt arbete.

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2011/92
Doss 3:1:1

Masterprogrammet i politik och internationella studier omfattar 120 högskolepoäng.

Programmet har två inriktningar och den studerande antas till en av dem.

MÅL FÖR INRIKTNINGEN I STATSKUNSKAP
Målet med utbildningen är att studenten skall tillägna sig en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid statsvetenskapens forskningsfront. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning och internationell politik. Uppsatsen som skrivs vid den tvååriga utbildningen (masteruppsats, 30 hp) har ett större teoretiskt djup och är av större omfattning än för den som avslutar sin utbildning efter ett år (magisteruppsats, 15 hp). Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

MÅL FÖR INRIKTNINGEN FREDS- OCH KONFLIKTSTUDIER
Målet med utbildningen är att studenten skall tillägna sig en systematisk förståelse av freds- och konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront. Uppsatsen som skrivs vid den tvååriga utbildningen (masteruppsats, 30 hp) har ett större teoretiskt djup och är av större omfattning än för den som avslutar sin utbildning efter ett år (magisteruppsats, 15 hp). Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Programmets uppläggning

INRIKTNINGEN STATSKUNSKAP
Första terminen ger en gemensam bas i metodfärdigheter och fördjupade kunskaper inom något av ämnena jämförande politik, politisk teori, förvaltning och internationell politik.

Studenter som vill avsluta sina studier med magisterexamen väljer en läskurs inom ämnet statskunskap den första halvan av termin två, och skriver uppsats under andra delen av terminen (15 hp).

Studenter som läser den tvååriga masterutbildningen har under den andra och tredje terminen stor frihet till egna val både inom och utanför institutionens kursutbud. Studenter som inte tidigare under sin utbildning haft praktik har här en möjlighet till en sådan under termin tre. Bland kurserna kan nämnas en färdighetskurs som ägnas åt träning i att skriva en forskningsöversikt. Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbetet. Undervisningen kommer i huvudsak att bedrivas på engelska. Vissa valbara kurser kommer att ges på svenska.

INRIKTNINGEN FREDS- OCH KONFLIKTKUNSKAP
Första terminen ger en gemensam bas i metodfärdigheter och grundläggande kunskaper inom området konfliktorsaker. Den andra terminen ger grundläggande kunskaper inom området konfliktlösning, samt ger möjlighet till fördjupning eller breddning i en valfri del där studenten väljer kurser både inom och utanför institutionens kursutbud.

Studenter som vill avsluta sina studier med en magisterexamen väljer en läskurs inom ämnet freds- och konfliktkunskap under den första halvan av termin två, och skriver uppsats under andra delen av terminen (15 hp).

Studenter som läser den tvååriga masterutbildningen har under den tredje terminen stor frihet till egna val både inom och utanför institutionens kursutbud. Bland de egna kurserna kan nämnas en kurs i internationella förhandlingar och en färdighetskurs som ägnas åt träning i att skriva en forskningsöversikt. Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbetet. Undervisningen kommer att bedrivas på engelska.

Undervisning

Utbildningen skall ge förutsättningar för att den studerande kontinuerligt utvecklar sin metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre han/hon har kommit i utbildningen, och successivt tillägna sig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Studenten uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer. Progressionen i utbildningen skall leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Examen

Programmet leder till en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen i något av inriktningarnas huvudområden (statskunskap eller freds- och konfliktkunskap). För tvåårig masterexamen krävs fullgjorda 120 högskolepoäng med minst 60 högskolepoäng inom något av huvudområdena statskunskap eller freds- och konfliktkunskap inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. För ettårig magisterexamen krävs fullgjorda 60 högskolepoäng med minst 30 högskolepoäng inom något av huvudområdena statskunskap eller freds- och konfliktkunskap, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

Examensbenämningar för huvudområdet statskunskap

Den tvååriga masterexamen heter "Politices Masterexamen" på svenska, och "Degree of Master of Science in Political Sciences (120 credits)" på engelska. Den ettåriga magisterexamen heter "Politices magisterexamen" på svenska, och "Degree of Master of Science in Political Sciences (60 crecits)".

Examensbenämningar för huvudområdet freds- och konfliktkunskap

Den tvååriga masterexamen heter "Filosofie Masterexamen" på svenska, och "Degree of Master of Social Sciences (120 credits)" på engelska. Den ettåriga magisterexamen heter "Filosofie magisterexamen" på svenska, och "Degree of Master of Social Sciences (60 credits)".

Övriga föreskrifter

För att antas till delkurs på avancerad nivå som ges i programmet krävs grundexamen om minst 180 hp och kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Studenter som är antagna på pol.mag.programmet och som antagits till D-nivån läser någon av de inledande kurserna på avancerad nivå som D-kurs. Kurser som tidigare lästs på motsvarande D-nivå kan efter viss prövning tillgodoräknas inom masterprogrammet för den student som antagits på programmet.

Studenter som antagits till inriktningen Euroasiatiska studier enligt tidigare utbildningsplan får fullfölja sin utbildning enligt den utbildningsplanen.

Versioner av utbildningsplanen

  • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2012)