Utbildningsplan för Politices masterprogram

Master's Programme in Political Science

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: SPO2M
  • Fastställd: 2012-11-22
  • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2014-03-06
  • Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SAMFAK 2014/23 Doss 3:2:1
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2014
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 8000 ord) som en del av fördjupningen i huvudområdet. Med motsvarande kunskaper avses studier inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet med omfattande och tydliga inslag av statsvetenskaplig diskurs. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Målet med utbildningen är att studenten skall tillägna sig en systematisk förståelse av grundläggande frågeställningar inom statsvetenskap och utvecklingsstudier för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa utvecklingen inom kunskapsområdet.

Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltningspolitik, internationell politik och utvecklingsstudier. Uppsatsen som skrivs vid den tvååriga utbildningen (masteruppsats, 30 hp) har ett större teoretiskt djup och är av större omfattning än för den som avslutar sin utbildning efter ett år (magisteruppsats, 15 hp). Progressionen i utbildningen skall leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.

Programmets uppläggning

Första terminen ger en gemensam bas i metodfärdigheter och fördjupade substantiella kunskaper i statskunskap eller utvecklingsstudier.

Studenter som vill avsluta sina studier med magisterexamen väljer en läskurs i statskunskap eller utvecklingsstudier den första halvan av termin två, och skriver uppsats under andra delen av terminen (15 hp eller 30 hp).

Studenter som läser den tvååriga masterutbildningen har under den andra och fjärde terminen stor frihet till egna val både inom och utanför institutionens kursutbud. Studenter har en möjlighet till praktik under termin fyra (alternativt termin tre). Bland kurserna kan nämnas en färdighetskurs som ägnas åt träning i att skriva en forskningsöversikt. Den tredje terminen ägnas helt åt examensarbetet (alternativt under fjärde terminen).

Undervisning

Utbildningen skall ge förutsättningar för att den studerande kontinuerligt utvecklar sin metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre han/hon har kommit i utbildningen, och successivt tillägna sig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Studenten uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter.

Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Examen

Programmet leder till en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen med något av ämnena statskunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. För tvåårig masterexamen krävs fullgjorda 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. För ettårig magisterexamen krävs fullgjorda 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå, med minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 (eller 30) högskolepoäng.

Examensbenämningar

Den tvååriga masterexamen heter ”Politices Masterexamen” på svenska, och ”Degree of Master of Science in Political Sciences (120 credits)" på engelska. Den ettåriga magisterexamen heter ”Politices magisterexamen” på svenska, och ”Degree of Master of Science in Political Sciences (60 credits)” på engelska.

Versioner av utbildningsplanen