Utbildningsplan för Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys

Master Programme in Accounting, Auditing and Analysis

Senare revision av utbildningsplanen finns.

Behörighet

Kandidatexamen 120 poäng/180 hp varav 60 poäng/90 hp företagsekonomi samt En B.

Mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2010/91
Doss 3:1:1

Målbeskrivning och syfte
Mastersprogrammet är ett sammanhållet, ämnesintegrerande program som omfattar 120 högskolepoäng under två år. Samtliga kurser i programmet ligger på avancerad nivå.

Utbildningen vänder sig till studenter som skall arbeta som redovisare, revisorer och företagsanalytiker såväl i privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt. Förutom att ge fördjupade teoretiska kunskaper inom området redovisning, revision och finansiell företagsanalys ska även förmågan till praktiskt tillämpning av teoretiska kunskaper utvecklas med beaktande av aktuella problem inom området redovisning, revision och finansiell företagsanalys. Dessutom har studenterna fått en specifik djupkompetens eller ”profilutbildning” inom något av de två fördjupningsspår som erbjuds i utbildningen.

Mål som förväntade studieresultat

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten
- insikter och förståelse som gör det möjligt att på ett adekvat sätt kunna integrera och använda företagsekonomiska och handelsrättsliga kunskaper inom området redovisning, revision och finansiell företagsanalys;
- ha fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom det område utbildningen avser;
- på fördjupad kunskap om tillämpning av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder av betydelse för det område utbildningen avser;
- ha fördjupad kunskap om redovisnings- och revisionsområdets betydelse för företags- och andra organisationers ledning och långsiktiga utveckling.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
- självständigt kunna söka, kritiskt bedöma och integrera information för att analysera samt utarbeta förslag till lösningar och delta i problemlösning avseende komplexa frågeställningar inom området redovisning, revision och finansiell företagsanalys;
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar av betydelse för det område utbildningen avser;
- delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller genom självständigt arbete bidra till kvalificerad kunskapsutveckling;
- muntligt och skriftligt kunna kommunicera på engelska inom de områden utbildningen avser med olika grupper och då klart redogöra för såväl slutsatser som den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa;
- samarbeta med andra personer i konkreta problemlösningssituationer, både i en nationell och internationell kontext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
- visa medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter av betydelse för arbete inom området redovisning, revision och finansiell företagsanalys;
- skilja mellan forskningsresultat, etablerad praxis och personliga värderingar inom det område utbildningen avser;
- ha insikt i kunskapens möjligheter och begränsningar samt människors ansvar för dess användning i olika sammanhang;
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Det första årets kurser är obligatoriska och gemensamma för samtliga studenter. Första terminens kurser fokuserar på ämnet redovisning under det att andra terminens kurser fokuserar på ämnet revision.

Den tredje terminen ges studenterna möjlighet till utlandsstudier eller valbara kurser inom såväl som utanför masterprogrammet. Inom ramen för denna termin finns möjlighet att läsa kurser i handelsrätt vilka krävs för behörighet att avlägga prov för revisorskompetens. Detta förutsätter att studenten har förkunskaper i Handelsrättslig översiktskurs eller motsvarande. Den avslutande fjärde terminen ägnas åt examensarbete samt åt seminarier i anslutning till detta.

Undervisningsspråk för de kurser som ingår i utbildningen är normalt engelska. Goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Samläsning med studerande från andra program kan förekomma i de kurser som ingår i utbildningen.

Utbildningen följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Undervisning

Samverkan mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet

Masterprogrammet ges i samverkan mellan Stockholms och Uppsala universitet och benämnes SUMA (Stockholm Uppsala Master of Accounting, Auditing and Analysis). Samverkan innebär att vissa av kurserna ges vid Stockholms universitet och vissa av kurserna ges vid Uppsala universitet. Det är således viktigt att notera att studenterna antas vid ett av de två universiteten men att undervisning bedrivs vid båda universiteten. En förutsättning för att tillgodogöra sig masterprogrammets kurser är således att studenterna deltar i undervisning vid båda universiteten. Ekonomisk ersättning för studenternas resor mellan universiteten utgår ej.

Progression i utbildningen
Under utbildningen skall studenten erhålla kunskaper inom redovisning, revision och kapitalmarknadsanalys som kompletterar och fördjupar de kunskaper som erhållits i kandidatutbildningen. Studenten skall dessutom successivt tillägna sig fördjupade kunskaper och erhålla mer avancerad färdighetsträning inom vald inriktning. Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier och föreläsningar och studenterna arbetar både i grupp och individuellt.

Studenten skall under utbildningen tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis beträffande förmågan att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda uppgifter. Studentens förmåga att analysera och praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna skall kontinuerligt utvecklas. Ökad självständighet skall erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation och seminarie-/möteskultur skall successivt fördjupas och såväl nationella som internationella kontakter uppmuntras.

Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom olika examinationsformer. I det avslutande examensarbetet visar studenten att han/hon uppnått målet att på ett mer självständigt sätt integrera mer avancerade kunskaper.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Examen utgår från det universitet som antagit studenten.

Övriga föreskrifter

Övriga föreskrifter/Övergångsbestämmelser
Studenterna på de nationella kandidatprogrammen kan under tre år, när de uppnått 150 högskolepoäng, söka till denna masterutbildning på avancerad nivå. Behörighetskraven måste dock vara uppfyllda senast vid studiernas början, det vill säga studenten måste ha tagit ut kandidatexamen senast då utbildningen påbörjas.

Utbildningsplan(er)