Utbildningsplan för Masterprogram i statistik och dataanalys

Master's Programme in Statistics and Data Science

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp statistik, alternativt kandidatexamen med 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Det övergripande syftet med masterprogrammet i statistik och dataanalys är för studenterna att lära sig de verktyg och analytiska färdigheter som krävs för att kunna genomföra teoretiskt välgrundad och praktiskt relevant dataanalys. För att göra detta så behöver studenterna en solid grund i statistisk teori tillsammans med en förståelse för kopplingen mellan statistisk teori och tillämpad dataanalys. De ska också kunna kommunicera statistiska koncept, både verbalt och i skrift. Programmet förbereder studenterna för arbete som statistiker, dataanalytiker och data scientist i både privat och offentlig sektor. Dessutom är programmet förberedande för forskarstudier i statistik.

Mål

Mål som förväntade studieresultat

För masterexamen skall studenten:

  • förstå de principer för estimation och inferens som utgör grunden för statistisk teori,
  • kunna utvärdera statistiska modeller och kritiskt värdera deras relevans för praktiska tillämpningar,
  • förstå de olika typer av forskningsfrågor som uppkommer i tillämpat statistiskt arbete och ha förmåga att välja lämplig statistisk metod utifrån forskningsfråga,
  • vara bekant med olika steg i dataanalys, såsom design av studie, hantering av data i olika format, genomförande av statistiska analyser och färdigställande av skriftliga och muntliga rapporter,
  • kunna kommunicera resultat från statistiska analyser till både statistiker och icke-statistiker,
  • kunna förstå, tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, 
  • förstå och kunna reflektera över de etiska frågor som uppkommer i statistiskt arbete och dataanalys,
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet inleds med förberedande kurser som syftar till att ge studenterna de verktyg som behövs för utbildningen. Därefter ges teoretiska kurser som ger studenterna en solid grund i statistisk teori, samt kurser inom en rad olika specialiserade områden, där det också kan finnas möjlighet att välja kurser. Sista terminen skrivs en masteruppsats.

Undervisning

Utbildningen bygger på vetenskaplig grund och är forskningsförankrad, och den studerande ges förutsättningar att kontinuerligt utveckla sin metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre han/hon har kommit i utbildningen, och successivt tillägna sig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter.

Undervisningsformerna varierar mellan de olika kurserna. Vanligtvis ges undervisning i form av föreläsningar, laborationer, räkneövningar och/eller seminarier. All undervisning sker på engelska.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen om 120 högskolepoäng inom huvudområdet statistik. För masterexamen krävs minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet, varav minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete).

Programmet kan även leda till en ettårig filosofie magisterexamen om 60 högskolepoäng inom huvudområdet statistik. För masterexamen krävs minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet, varav minst 15 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete).

Versioner av utbildningsplanen

  • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2023)