Utbildningsplan för Masterprogram i additiv tillverkning

Master's Programme in Additive Manufacturing

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TAT2M
 • Fastställd: 2019-10-22
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp materialvetenskap och/eller materialkemi alternativt 60 hp maskinteknik tillsammans med 10 hp materialvetenskap och/eller materialkemi. 15 hp matematik inklusive linjär algebra och analys. 5 hp statistik. 5 hp grundläggande mekanik. Dessutom krävs praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel, t.ex. MATLAB, samt datorbaserade konstruktionsverktyg, t.ex. CAD (som SolidWorks) eller FEM (som COMSOL).
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogrammet
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk‐naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2021-11-08 att gälla fr.o.m. 2022-07-01.
Enligt beslut av rektor 2019-06-18 finns masterprogram i materialteknik inrättat vid Uppsala universitet (UFV 2019/1102).

Engelsk översättning
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science (120 credits).

Syfte

Masterprogrammet i additiv tillverkning ger en examen på avancerade nivå med syftet att ge studenterna specialistkompetens inom additiv tillverkning för industriella tillämpningar. Utbildningen har hela tiden materialet i fokus och materialdesign ges därmed större vikt än komponentdesign även om det senare är ett område som ger additiv tillverkning många unika möjligheter. Utbildningen är upplagd för att ge studenter som har en grund antingen i materialvetenskap eller i maskinteknik en specialisering med materialfokus riktad mot additiv tillverkning, vilket skiljer programmet från traditionella materialinriktade program. Tyngden ligger på additiv tillverkning av metalliska och polymera material men även andra materialklasser inkluderas. Programmet ger kompetens att arbeta inom hela kedjan från materialdesign, skrivning och efterbearbetning samt utvärdering av material och komponenter tillverkade med additiv tillverkning. Programmet ger också god kännedom om möjligheter och begränsningar med additiv tillverkning i jämförelse till motsvarande konventionella tillverkningsmetoder, såväl ur teknisk synvinkel som i tillverkningsekonomisk synvinkel. Vidare ger det kännedom om teknikutvecklingstrender inom additiv tillverkning . Eftersom programmet har stark anknytning till forskning vid Uppsala universitet och har en betydande industriell anknytning ger det en ämnesmässig fördjupning som förbereder för såväl en industriell som akademisk karriär.

Mål

Mål för examen
Högskolelagen
Högskolelagen innehåller bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Masterexamen
Högskoleförordningen
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att sjävstädigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings‐ och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen
Upplägg, allmänt
De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program. Programmen innehåller rekommenderade studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Studenterna uppnår även en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Programspecifika upplägg
Eftersom studenterna kan ha olika bakgrund säkerställs genom ett antal grundläggande kurser under de första perioderna att alla studenter har en gemensam grund inom centrala delar av utbildningens område. Därefter ges kurser inom materialteknik, strukturoptimering och materialframställning. Här belyses möjligheter och begränsningar med additiv tillverkning i jämförelse med konventionell tillverkning. Under andra året blir kurserna allt mer specialiserade på avancerade aspekter av additiv tillverkning och speciellt sista perioden innan examensarbetet ges möjlighet att profilera sig genom att läsa olika valbara kurser inom additiv tillverkning.

Programmets kurser
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.

Följande beteckningar används
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier.
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp.
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp.
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E Examensarbete för magisterexamen
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen

Huvudområdet
Huvudområdet Materialteknik kombinerar teoretiska kunskaper inom området med kompetens att utveckla nya material, ny teknik, och nya typer av tekniska system relaterat till området.

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Materialteknik om den till största delen behandlar:

 • Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av materialteknikbaserade fysiska system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan t.ex. utgöras av modeller.
 • Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling
Examensarbete
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/student.

Undervisning

Undervisning
Programmets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och den kunskap som studenterna har med sig från sina tidigare studier. Studenterna förväntas delta och aktivt bidra till undervisningen samt ta stort ansvar, både för sitt eget och sina medstudenters lärande. Programmets lärare har huvudansvaret för att skapa goda förutsättningar för ett aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

För att tillägna sig både ny kunskap och nya färdigheter på avancerad nivå ges undervisningen förutom i form av föreläsningar och övningar också i betydande omfattning i form av seminarier och projekt där kommunikationsträning är en integrerad del. All undervisning sker på engelska.

Examen

För en examen på avancerad nivå krävs att studenten först avlagt en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen.

Masterexamen
Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå.

I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Antagning till senare del av program
För att kunna antas till senare del av ett tekniskt masterprogram ska studenten uppfylla behörighetskraven för programmet. Därtill fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

Betyg och examination
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Information angående tentamensanmälan finns på aktuell lärplattform (gäller ej tentamina vid andra lärosäten).
För ytterligare regelverk se "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet" UFV 2016/327.

Tillgodoräknande av kurs i masterexamen
Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i examen.

Versioner av utbildningsplanen