Utbildningsplan för Masterprogram i batteriteknik och energilagring

Master's Programme in Battery Technology and Energy Storage

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 75 hp kemi och/eller kemiteknik samt 20 hp matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogrammet
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk‐naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2021-11-23 att gälla fr.o.m. 2022-07-01.
Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2021-06-15 vid Uppsala universitet (UFV 2021/1010).

Engelska översättningar
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Battery Technology (120 credits).

Syfte

Programmet utbildar studenter på avancerad nivå med syfte att ge studenterna specialistkompetens inom batterier och energilagring. Övergången till ett allt mer elektrifierat samhälle kommer kräva innovativa metoder och en växande bransch inom batteriteknik och elektrokemisk energilagring för att möta detta behov. Utbildningen har en grund med materialkemi och materialanalys på vilken tre valbara inriktningar gör det möjligt att bygga specialistkompetens inom batterimaterial, cellkemi, och batterisystem. Utbildningens inriktningar svarar direkt på det stora behovet av batterikompetens inom industrin, då fokuserad på antingen produktion eller tillämpningar av batterier, men programmet avser även ge en gedigen bas för fortsatt forskarutbildning. Programmet är avsett som fördjupande studier för studenter med framförallt kemiteknisk bakgrund även om motsvarande grundexamen i kemi eller materialvetenskap kan anses lämpliga. Programmet ämnar ge en både bred och djup förståelse för den historiska utvecklingen såväl som de nu rådande allra främsta batteriteknologierna inte bara avseende kemiteknik, men också i förhållande till övriga samhälleliga aspekter såsom transportinfrastruktur, digitalisering och hållbarhet.

Mål

Mål för masterexamen
Högskolelagen

Högskolelagen innehåller bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Högskoleförordningen
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Konkret innebär detta att studenten självständigt ska kunna initiera, ansvara för och leda undersökningar av komplicerade sammanhang på vetenskaplig grund, planera och genomföra beräkningar, försök, experiment och vetenskapliga observationer inom området batteriteknik, och samarbeta i grupp och leda ett projektarbete samt självständigt kunna bedriva utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Konkret innebär detta att studenten självständigt ska kunna använda korrekt terminologi för att självständigt presentera en bild av kunskapsläget inom batteriområdet, förklara och diskutera vetenskapliga samt forskningsetiska problemställningar kopplade till batterier och energilagring, samt ge en korrekt och välavvägd bild av metoder, resultat, slutsatser och framtida tillämpningsmöjligheter för dessa.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen
Upplägg, allmänt

De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program med möjlighet till avgång med magisterexamen när studenten uppfyller kraven för denna examen. Programmen innehåller rekommenderade studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Studenterna uppnår även en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Programspecifika upplägg
Programmet inleds med kurser inom Materialkemi och -analys, samt två introduktionskurser inom energilagring och elektrifiering. Därefter följer en fördjupning inom återuppladdningsbara batteriteknologier, tillämpad elektrokemi och adekvata modelleringstekniker. Näst sista terminen erbjuds en bredare kurs på teman såsom hållbar utveckling, livscykelanalys, och återvinning, med etiska och samhällsvetenskapliga perspektiv integrerade. Samtidigt får studenterna möjlighet till ytterligare fördjupning, både genom en projektkurs och avancerade kurser specialiserade för den valda inriktningen.

Programmets kurser
Studieplan

Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.
Följande beteckningar används
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier.
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp.
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp.
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå A1F
Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E Examensarbete för magisterexamen
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen

Huvudområdet
Huvudområdet Batteriteknik innefattar teoretiska såväl som praktiska aspekter av relevans för förståelse, utveckling, och tillämpning av batterimaterial, battericeller och system där batterier ingår som huvudsakliga komponenter. En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Batteriteknik om den till största delen behandlar:

 • Teoretiska eller praktiska kunskaper av speciell betydelse för förståelse, utveckling, eller tillämpning av batterimaterial, battericeller, eller system där batterier ingår som huvudsaklig komponent.
 • Metoder för att undersöka, förutse, styra och verifiera batteriers kemiska sammansättning, struktur, och egenskaper.
 • Konstruktion, produktion, testning och tillämpning av batterier enskilt och som komponenter i större system.
 • Batteriers roll och påverkan på sociala, ekonomiska, tekniska, och ekologiskt hållbara aspekter av samhällsutvecklingen.
Examensarbete
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/student.

Examen

För en examen på avancerad nivå krävs att studenten först avlagt en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen.

Masterexamen (Master of Science, 120 credits)
Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå.
I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med batteriteknik som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Antagning till senare del av program
För att kunna antas till senare del av ett tekniskt masterprogram ska studenten uppfylla behörighetskraven för programmet. Därtill fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

Betyg och examination
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Information angående tentamensanmälan finns på aktuell lärplattform (gäller ej tentamina vid andra lärosäten).
För ytterligare regelverk se "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet" UFV 2016/327.

Tillgodoräknande av kurs i masterexamen
Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i examen.

Versioner av utbildningsplanen

 • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2022)