Utbildningsplan för Kandidatprogram i miljövetenskap

Bachelor's Programme in Environmental Science

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av konsistoriet 2013-06-14 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2014-07-01 finnas kandidatprogram i miljövetenskap (UFV 2013/886).

Syfte

En utbildning i miljövetenskap på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper inom huvudområdet och därtill stödkunskaper inom angränsande ämnesområden. En kandidatexamen i huvudområdet miljövetenskap ska ge breda kunskaper inom området, i synnerhet rörande förvaltning av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ur både natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Utbildningen ska förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå inom natur- och samhällsvetenskap samt yrkesverksamhet inom myndighet, näringsliv och organisation.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på grundnivå:
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037).
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen:
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
För kandidatprogrammet i miljövetenskap innebär detta att studenten ska:
 • kunna redogöra för miljötillstånd utifrån grundläggande naturvetenskapliga principer och samhälleliga relationer och processer,
 • ha grundläggande kunskaper om organismer och livsmiljöer i akvatiska och terrestra ekosystem samt förståelse för det mänskliga samhällets beroende av deras funktioner, och
 • kunna redogöra för lagar, förordningar och andra styrmedel som reglerar användandet av naturresurser, biologisk mångfald och landskapets kulturmiljöer.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
För kandidatprogrammet i miljövetenskap innebär dessa delmål att studenten ska .
 • kunna formulera ekonomiska, sociala och politiska förklaringar till, samt åtgärder och lösningar på, olika miljöproblem, och
 • visa färdighet i planering och samråd för resursanvändning, inklusive analys och utvärdering av åtgärder och förvaltningsformer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
För kandidatprogrammet i miljövetenskap betyder detta att studenten ska
 • kunna förklara och värdera samhälleliga aspekter på naturresursutnyttjande samt miljö- och naturvård och därigenom motivera institutioners, organisationers och individers ansvar för att bidra till en hållbar utveckling, och
 • löpande reflektera över sin kompetens i förhållande till den snabba förändring och utveckling som sker inom miljöområdet.

Programmets uppläggning

Kursutbudet är strukturerat för progression i form av breddning och fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap och bygger på lärarnas omfattande forsknings- och utbildningserfarenhet.

Programmets kurser som helhet innehåller ett väl avvägt utbud av teoretiska och praktiska moment. Det första läsåret inleds med grundläggande tematiska kurser i miljövetenskap och fortsätter med miljöinriktade kurser i biologi och geovetenskap. Under andra läsåret utvecklas färdigheter i miljövetenskaplig analys och metodik med både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bas. Tredje läsåret består av fördjupningskurser i miljövetenskap med inriktning mot kustzonens miljö och förvaltning av ekosystemtjänster. Undervisningsspråk termin fem är engelska. Den sjätte och sista terminen erbjuds valbara kurser innehållande t ex miljöledning, tillämpad statistik, projektledning och självständigt arbete, examensarbete. Det finns också möjlighet att praktisera och ha verksamhetsförlagd utbildning.

Under år två och tre kan studierna bedrivas utomlands, exempelvis vid något av de lärosäten som Uppsala universitet har utbytesavtal med. Internationella perspektiv och utbyten finns särskilt med under termin fem då kurserna ges med engelska som undervisningsspråk och är öppna för internationella studenter.

Genom hela programmet löper en serie möten och aktiviteter (seminarier, workshops, studiebesök, gästföreläsningar mm) med representanter från forskning, myndigheter, näringsliv och organisationer. Denna serie ska bidra till kontaktskapande och till utbyte runt kursinnehåll och aktuella frågor inom det miljövetenskapliga området i samhället.

Undervisning

På kurserna i programmet får studenten möta olika undervisningsformer beroende på innehåll och syfte. Vissa kurser är mer teoretiska med föreläsningar, litteraturstudier och skrivuppgifter medan andra utgörs till större del av praktiska moment med fokus på metodik och kommunikation. Kurserna i programmet ges på svenska eller engelska och kurslitteraturen är övervägande på engelska. Undervisningen utgår generellt från vetenskaplig teori och metod samt aktuellt kunskapsläge inom det mångvetenskapliga miljöområdet, vilket lägger extra vikt vid ett källkritiskt förhållningssätt. Övning i muntlig och skriftlig kommunikation är centralt i alla kurser. Utmärkande för programmet är löpande inslag av arbetslivskontakter i olika former där de valbara praktikkurserna möjliggör mer specifika och djupgående inblickar i arbetslivet.

Programmets undervisning bygger på studentaktiva metoder, där studenter inte enbart tar ansvar för sitt eget lärande, utan också bidrar till medstudenters inlärning. Lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningar för aktivt enskilt och gemensamt lärande. För att undervisningen ska utformas optimalt för den aktuella studentgruppen och utvecklas vidare för kommande studenter behövs en respektfull dialog mellan lärare och studenter där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig kandidatexamen med miljövetenskap som huvudområde.

Kandidatexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Lokala beslut
Förutom 90 högskolepoäng inom huvudområdet ska finnas ett biområde om minst 30 högskolepoäng. Naturvetenskapliga huvudområden, tillika biområden, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Därtill finns biområdet hållbar utveckling.

En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurs eller kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng.

Förordningens krav på successiv fördjupning i huvudområdet tolkas vid Uppsala universitet som ett krav på minst 30 högskolepoäng på lägst nivå G2.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt, utöver behörighet till programmet, att minst 30 hp programrelevanta kurser på grundnivå ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.