Utbildningsplan för Masterprogram i paleobiologi - PANGEA

Master's Programme in Paleobiology - PANGEA

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TPA2M
 • Fastställd: 2020-04-21
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp geovetenskap eller 90 hp biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2020-05-05 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. höstterminen 2020 finnas ett masterprogram i paleobiologi - PANGEA (UFV/2020/852).

Syfte

Masterprogrammet i paleobiologi - PANGEA vid Uppsala universitet ska ge den studerande de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet inom en diversifierad geovetenskaplig arbetsmarknad. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna analysera problemställningar, göra synteser och utföra värderingar inom sitt specialiseringsområde och ha god förståelse för tillämpningar inom närliggande geovetenskapliga områden. Utbildningen skall också ge en god grund för utbildning på forskarnivå inom eller utom landet.

Genom hela utbildningen ges en systematisk och progressiv färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation. Efter genomgånget program kan studenten avlägga masterexamen. Programmets uppläggning ger också möjlighet att avlägga magisterexamen efter ett års studier.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
För Masterprogram i paleobiologi - PANGEA innebär detta att:
 • ha betydande kunskaper om hur biosfären och de olika geosystemen samverkar eller enskilt påverkar planeten jorden i tid och rum
 • tvärvetenskapligt kunna angripa geovetenskapliga frågeställningar genom att tillämpa eller anknyta kunskaper inom angränsande ämnesområden som kemi, biologi och matematik/statistik
 • självständigt kunna tillämpa sin kunskap i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
För Masterprogram i paleobiologi - PANGEA innebär detta att:
 • ha förmåga att arbeta, planera och leda arbeten i projektform/grupp
 • självständigt kunna ansvara för och på vetenskaplig grund leda utredningar och undersökningar av komplicerade geovetenskapliga problemställningar
 • kunna kritiskt granska, analysera och värdera modeller och resultat inom fackområdet
 • ha avancerade färdigheter för datorbaserade arbetsuppgifter, praktisk hantering och tolkning av analysdata samt av fältundersökningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
För Masterprogram i paleobiologi - PANGEA innebär detta att:
 • självständigt kunna tillämpa sin kunskap i perspektivet hållbar utveckling

Programmets uppläggning

Programmet har endast en sökbar inriktning i vilken Uppsala universitet är undervisande lärosäte. Kursinnehållet är avvägt för att passa såväl en eventuell forskarutbildning som yrkesverksamhet inom företag och myndigheter.

Termin 1 på denna inriktning läses vid Université de Lille och termin 2 och 3 läses vid Uppsala universitet enligt gängse studieplan. Det avslutande examensarbetet om minst 30 hp (termin 4) kan läsas vid antingen Uppsala universitet eller Université de Lille, vid de andra partneruniversiteten, vid ett företag eller en myndighet (https://master-pangea.eu/course-catalogue/).

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig från kandidatutbildningen. Studenterna förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt, och sina medstudenters lärande. Programmets lärare ansvarar för att skapa goda förutsättningar för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Studier i fält är en viktig del av utbildningen. Fältarbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar ibland flera dagar i sträck på annan ort.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med geovetenskap som huvudområde. Examen kommer efter fullföljda och godkända studier utfärdas enskilt av Uppsala universitet och Université de Lille.
Masterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut
En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Programmet söks online på https://master-pangea.eu/ via Université de Lille.

Versioner av utbildningsplanen