Utbildningsplan för Masterprogram i geovetenskap

Master's Programme in Earth Science

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TGV2M
  • Fastställd: 2011-11-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-03-10
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2015/47
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2016
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Behörighet

Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)

Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap alternativt 90 hp inom området biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Geologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp inom området kemi alternativt 90 hp inom området fysik tillsammans med 30 hp geovetenskap (geofysik) alternativt 90 hp inom området geologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Hållbar hantering av naturresurser

Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom teknik eller naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 10 hp inom området kemi och 15 hp inom området matematik alternativt 15 hp inom området fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Hydrologi/hydrogeologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp inom området matematik alternativt 90 hp inom området fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Naturgeografi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Paleobiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap alternativt 90 hp inom området biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

1. Beslut om att anordna utbildningsprogram
Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik samt enligt beslut av rektor 2008-06-17 fr.o.m. 2009-07-01 finnas ett masterprogram i bioinformatik.

2. Mål för examen

2.1 Mål för magisterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

2.2 Mål för masterexamen
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

4.4.1 Beskrivning av programmet
Efter genomgånget program kan studenten avlägga masterexamen. Programmets uppläggning ger också möjlighet att avlägga magisterexamen efter ett års studier.

Utbildningen på avancerad nivå i geovetenskap bygger på kunskaper motsvarande grundnivå (kandidat) förvärvade vid Uppsala universitet eller andra lärosäten, inom eller utom landet. Masterutbildningen ger en fördjupning av studentens kompetens och färdigheter inom ett eller en kombination av geovetenskapens tillämpningsområden berggrund, mark, vatten eller paleobiologi. Fördjupningskravet är 60 hp i form av progression inom ämnesområdet baserat på 90 hp fördjupning på grundnivå. Tillträde till kurserna styrs av förkunskapskrav.

4.4.2 Övergripande mål för utbildningen
En geovetarutbildning på avancerad nivå vid Uppsala universitet ska ge den studerande de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet inom en diversifierad geovetenskaplig arbetsmarknad. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna analysera problemställningar, göra synteser och utföra värderingar inom sitt specialiseringsområde och ha god förståelse för tillämpningar inom närliggande geovetenskapliga områden. Utbildningen skall också ge en god grund för utbildning på forskarnivå inom eller utom landet.

4.4.3 Mål som förväntade studieresultat
Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) ska studenten inom området för programmet
• ha betydande kunskaper om de olika geosystemen i tid och rum och hur dessa i samverkan eller enskilt påverkar och förändrar planeten jorden
• självständigt kunna tillämpa sin kunskap i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete
• ha avancerade färdigheter för datorbaserade arbetsuppgifter, praktisk hantering och tolkning av analysdata samt av fältundersökningar
• självständigt kunna ansvara för och på vetenskaplig grund leda utredningar och undersökningar av komplicerade geovetenskapliga problemställningar
• tvärvetenskapligt kunna angripa geovetenskapliga frågeställningar genom att tillämpa eller anknyta kunskaper inom angränsande ämnesområden som kemi, biologi, matematik/statistik och geofysik
• kunna kritiskt granska, analysera och värdera modeller och resultat inom fackområdet och att se dessa i perspektivet hållbar utveckling
• ha förmåga att arbeta, planera och leda arbeten i projektform/grupp

4.4.4 Programmets struktur
Programmet har följande sökbara inriktningar:
• Hydrologi/hydrogeologi
• Paleobiologi
• Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille)
• Naturgeografi
• Geologi
• Hållbar hantering av naturresurser

Programmets första period omfattar gemensamma kurser (motsvarande 15 hp). Studierna inleds med en bred kurs som ger en djupgående förståelse av sambanden mellan de olika geosystemen i tid och rum och en kurs i tillämpad geoinformatik. De följande kurserna ger teoretiska och praktiska färdigheter analysmetoder samt i presentations- och publiceringsteknik.

Under terminerna två och tre erbjuds ett brett utbud av valbara kärnkurser som ger en progression inom en eller flera av inriktningarna paleobiologi, naturgeografi, geologi och hydrologi/hydrogeologi. Inriktning europeisk paleobiologi ges gemensamt med Université Lille, UFR des Sciences de la Terre, Frankrike. Termin 1 på denna inriktning läses vid Université Lille, UFR des Sciences de la Terre enligt separat studieplan. Termin 2 och 3 läses vid Uppsala universitet enligt gängse studieplan. Termin 4 får läsas vid Uppsala universitet eller Université Lille.

Inriktningen Hållbar hantering av naturresurser ges gemensamt med Gents universitet, Belgien och Freibergs tekniska högskola, Tyskland. Termin 1 på denna inriktning läses vid Gents universitet, termin 2 läses vid Uppsala universitet och sommarterminen vid Freibergs tekniska högskola. Termin 3 och 4 läses antingen vid Gents universitet, Uppsala universitet eller vid Freibergs tekniska högskola.

Kursinnehållet är avvägt för att passa såväl en eventuell forskarutbildning som yrkesverksamhet inom företag och myndigheter. Vissa kurser samläses med civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, masterprogrammet i hållbar utveckling och inriktningarna meteorologi och geofysik inom fysikutbildningen. Det avslutande examensarbetet inom samtliga inriktningar omfattar ett examensarbeten om minst 30 hp och kan utföras inom institutionen, vid ett företag eller en myndighet. Genom hela utbildningen ges en systematisk och progressiv färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation.

4.4.5 Programmets kurser
Studiegången anges i studieplanen. Kursernas omfång anges i högskolepoäng (hp). Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Examen

3.1 Beslut enligt högskoleförordningen
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.


Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

3.2 Lokala beslut
Huvudområden för magisterexamen och masterexamen, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: bioinformatik, biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, teknik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

4.4.7 Betyg och examination
Föreskrifter om betyg framgår av kursplan.

Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

4.4.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen
Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.

4.4.9 Examen och examensbevis
Magisterexamen/Masterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Rektor utfärdar på begäran av studenten masterexamen med geovetenskap som huvudområde. Inriktningen bestäms av den valda studiegången och framför allt examensarbetets innehåll. För att erhålla masterexamen krävs 120 hp varav 60 hp fördjupning i form av progression på avancerad nivå inom huvudområdet geovetenskap, varav minst 30 hp i form av ett examensarbete. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 hp.

Rektor utfärdar på begäran av studenten magisterexamen i geovetenskap. För att erhålla magisterexamen krävs 60 hp varav 30 hp fördjupning i form av progression på avancerad nivå inom huvudområdet geovetenskap, varav minst 15 hp i form av ett examensarbete. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng.