Utbildningsplan för Magisterprogram i klinisk farmaci

Master's Programme in Clinical Pharmacy

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: FKF2N
  • Fastställd: 2007-03-07
  • Beslutad av: Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2017-02-15
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
  • Diarienr: Medfarm 2017/300
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten

Behörighet

Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska inkludera kurser om 90 hp inom farmaci och/eller farmaceutisk biovetenskap, varav grundkurser i fysiologi, farmakologi och galenisk farmaci, minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser Fördjupad farmakoterapi 7,5 hp och Klinikorienterad farmaci 7,5 hp, eller motsvarande förkunskaper vilka prövas individuellt. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Beslut och riktlinjer

Programmet omfattar 60 högskolepoäng och ges på avancerad nivå.

Syfte

Syftet med magisterprogrammet i klinisk farmaci är att farmaceuten ska förvärva

kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla och främja rationell och

ändamålsenlig läkemedelsanvändning för den enskilde patienten och för samhället.

Mål

Mål som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

För magisterexamen i klinisk farmaci ska studenten

1 visa kunskap och förståelse inom området klinisk farmaci, samt insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete,

2 visa fördjupade kunskaper inom evidensbaserad medicin, läkemedels funktion

samt patientsäker, individanpassad och hållbar läkemedelsanvändning, och

3 visa fördjupad metodkunskap inom klinisk farmaci.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen i klinisk farmaci ska studenten

4 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera

komplexa läkemedelsrelaterade företeelser och frågeställningar samt vårdnära

situationer även med begränsad information,

5 visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna

tidsramar,

6 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina

slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog

med olika grupper,

7 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

inom klinisk farmaci samt arbeta konsultativt med farmaceutisk omsorg i ett

vårdteam, och

8 visa förmåga att effektivt kommunicera med patienter och kollegor i ett vårdteam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen i klinisk farmaci ska studenten

9 visa förmåga till ett empatiskt, professionellt och vetenskapligt förhållningssätt,

10 visa förmåga att inom området klinisk farmaci göra bedömningar med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

11 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället

och människors ansvar för hur den används, och

12 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för

sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Utbildningen ges på distans där vissa moment läses gemensamt i Uppsala, medan andra delar av undervisningen är nätbaserade. Ett antal obligatoriska träffar i Uppsala ordnas under programmet. Dessa omfattar 3-4 veckor per tillfälle och ges på heltid, dagtid. Vissa träffar kan komma att förläggas till andra orter. Utbildningen ges antingen på hel- eller halvfart. Programmet består av: Evidensbaserade kliniska farmaceutiska metoder 12 hp Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära 15 hp Klinisk tjänstgöring och tjänsteutveckling 18 hp Fördjupningsprojekt 15 hp.

Undervisning

Teori varvas med praktikperioder på vårdavdelning under handledning av erfaren klinisk farmaceut. Vissa moment kommer att läsas parallellt.

Examen

Magisterexamen i klinisk farmaci.