Utbildningsplan för Masterprogram i läkemedelsutveckling

Master's Programme in Drug Discovery and Development

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: FLU2M
  • Fastställd: 2008-06-12
  • Beslutad av: Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2018-08-29
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2018/878
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten

Behörighet

Farmacie kandidatexamen/receptarieexamen om 180 hp eller annan motsvarande examen på grundnivå om 180 hp inklusive 20 hp farmakologi och fysiologi samt 7,5 hp allmän kemi och 7,5 hp organisk kemi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Kurser i läkemedelskemi, galenisk farmaci och farmakokinetik rekommenderas.

Beslut och riktlinjer

Beskrivning av programmet

Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling ges på avancerad nivå. I programmet kan kurser på grundnivå om maximalt 30 av 120 hp ingå. Dessa kurser syftar till att underlätta inlärandet av kurs(er) på avancerad nivå. Efter ett års studier ges studenterna möjlighet att avlägga en magisterexamen.

Utbildningen är en lämplig påbyggnad för studenter med receptarie/farmacie kandidatexamen, eller med bakgrund som till exempel biomedicinare, eller ingenjörer. Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper samt färdigheter som fordras för arbete med läkemedelsutveckling på läkemedelsindustri, bioteknikföretag, myndigheter eller inom egen forskningsverksamhet.


Mål som förväntade studieresultat

För masterexamen i läkemedelsutveckling ska studenten kunna
- visa kunskap och förståelse inom området, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom området läkemedelsutveckling
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
- visa förmåga att inom området läkemedelsutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Progression i utbildningen

För att vara behörig att söka masterprogrammet krävs minst avlagd kandidatexamen eller motsvarande treårig grundutbildning. Programmet bygger vidare på kunskaper från grundnivån och innebär således en progression i förhållande till grundutbildningen. Under programmets gång sker ytterligare fördjupning under sista terminens självständiga fördjupningsarbete.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar fyra terminer. Första kursen Läkemedelsutveckling är obligatorisk och gemensam för alla. Under termin fyra ingår ett självständigt fördjupningsprojekt (examensarbete) om minst 30 hp.

Undervisning

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer och gruppundervisning. Vissa kurser har inslag av eller kan ges helt med problembaserat lärande (PBL) som undervisningsform.

Kurserna ges i de flesta fall på heltid, dagtid, endast några få undantag kan finnas bland de valbara kurserna. Vissa kurser kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Obligatoriska moment: kursstarter och de moment som särskilt anges som obligatoriska i respektive kursplan.

Examen

Farmacie masterexamen i läkemedelsutveckling uppnås efter 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i huvudområdet inklusive ett fördjupningsprojekt om 30 högskolepoäng. Efter ett år finns möjligheten att ta ut magisterexamen om studenten uppnått 60 högskolepoäng, inklusive ett fördjupningsprojekt om minst 15 högskolepoäng.