Utbildningsplan för Masterprogram i pedagogiskt ledarskap

Master's Programme in Educational Management

Senare revision av utbildningsplanen finns.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs Sv B/Sv2 B och En A.

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap inrättades av rektor 2009-08-15. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden är ansvarig för programmet och har fastställt utbildningsplanen som övergripande styrdokument för utbildningen.

Programmets uppläggning

Mål

Inom ramen för de mål som anges i Högskolelagens 1 kap 9 § och Högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap.

Övergripande mål

Efter genomgånget program ska kursdeltagaren ha sådana kunskaper som behövs för att kunna arbeta i ledningsfunktion eller administrativt på avancerad nivå i utbildningsorganisationer. Programmet kan också förbereda för motsvarande uppdrag inom andra organisationer som t.ex. kyrka, trossamfund eller ideella organisationer. Exempel på ledningsfunktioner som åsyftas är rektor, skolledare, kyrkoherde och administrativ chef eller samordnare. Kursdeltagaren ska efter genomförd utbildning kunna förstå och analysera komplexa organisationsförhållanden samt bidra till utveckling av goda arbetsförhållanden och förutsättningar för lärande.

Mål som förväntade studieresultat

Kursdeltagaren ska efter genomfört program:

- kunna visa på fördjupade kunskaper om ledarskapets pedagogiska, organisatoriska och samhälleliga aspekter

- kunna problematisera och analysera mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser samt förutsättningar för dessa

- kunna identifiera, kritiskt granska och bedöma problem inom styrning och ledning

- kunna problematisera och analysera relationen mellan organisationsperspektiv, lärande och ledarskap

- kunna bedöma vetenskapliga studier och resultat inom området

- kunna genomföra och dokumentera egna projektarbeten med relevans för området

Programmet består av ett antal kurser som förtecknas i studieplan. I programmet kan också valfria kurser ingå.

Undervisning

Undervisningen varierar mellan olika kurser men bedrivs främst i form av självstudier varvat med föreläsningar, seminarier och handledning.

Examen

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen (Degree of Master of Arts – Two Years) inom huvudområdet Pedagogiskt ledarskap. Programmet kan även avslutas med en filosofie magisterexamen (Degree of Master of Arts – One Year).

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen, varav ett examensarbete om minst 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Versioner av utbildningsplanen