Utbildningsplan för Kandidatprogram i företagsekonomi

Bachelor's Programme in Business Studies

Senare revision av utbildningsplanen finns.

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Beslut och riktlinjer

Kandidatprogrammet i företagsekonomi förbereder för ekonomiskt inriktade yrken inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet ger också studenter möjlighet att söka till masterutbildningar på avancerad nivå.

Mål

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna

• använda grundläggande kunskaper inom olika delar av ekonomiområdet

• förstå och tillämpa fördjupade kunskaper inom vald huvudinriktning

• förstå och tillämpa såväl kvalitativ som kvantitativ metod

• vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom huvudinriktningen

• självständigt söka och kritiskt bedöma information för att kunna diskutera och analysera ekonomiska frågeställningar och situationer

• ge förslag till lösningar av ekonomiska frågeställningar och situationer samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar

• kommunicera i skriftlig och muntlig form i frågor rörande ekonomi med såväl andra ekonomer som med personer utan specialkunskaper inom området

• använda grundläggande informationstekniska program

• arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra i problemlösningssituationer

• visa förmåga att inom ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Programmets uppläggning

Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare. Men de teoretiska kunskaperna kopplas också ihop med praktiken exempelvis genom att du i PM, fallstudier och uppsatser får möjlighet att applicera teorier på erfarenheter från företag och organisationer. Vid Campus Gotland liberal arts-miljö karaktäriseras utbildningen också av mindre grupper och en nära interaktion mellan lärare och studenter.

Den första terminen innehåller kurser som introducerar dig till huvudämnet och till akademiska studier. Du får studera ämnet företagsekonomis historiska och nutida kontext samt vad som karaktäriserar affärsinriktad, engelsk kommunikation i multikulturella miljöer. Vidare grunder i vetenskapsfilosofi, vetenskapliga metoder och akademiskt skrivande. Den andra terminen innehåller kurser som ger en första inblick i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring. Alla ämnen kommer du att få analysera ur ett globalt och historiskt perspektiv.

År två inleds med en termin där du studerar fortsättningskurser i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring. Termin fyra och fem är öppna terminer där du kan göra egna val. Under den här tiden skall du studera ett bi-område om 30 hp. Det biområde som i första hand erbjuds vid Campus Gotland är Liberal arts. Du har samtidigt möjlighet att förlägga en termin utomlands. Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurser i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig Kandidatuppsats.

Undervisning

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser och du kommer att behöva studera en hel del på egen hand. Du kommer att varva föreläsningar, lektioner och seminarier med självständigt arbete och grupparbeten. Vi strävar efter att integrera olika ämnesområden för att visa på sammanhang och utveckla din förmåga att hantera komplexa frågor. På vissa kurser använder vi fallstudier som kopplar ihop teorierna och den praktiska verkligheten. På andra kurser medverkar gästföreläsare från företag och organisationer utanför universitetet. Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Examinationsformerna varierar också beroende på kursernas art. Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser och vissa kurser ges helt på engelska.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Programmet ger grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

Versioner av utbildningsplanen