Utbildningsplan för Kompletterande lärarutbildning

Bridging Teacher Education Programme

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 90 högskolepoäng
  • Programkod: UKL2Y
  • Fastställd: 2012-11-18
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Reviderad: 2014-12-04
  • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2014/179
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2013
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Behörighet

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp i ett ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt lägst 45 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, samt ämnesstudier i ett annat ämne (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp med med relevans för gymnasieskolan. I ämnesstudierna ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Beslut och riktlinjer

Kompletterande lärarutbildning, 90 hp med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan, 90 hp är ett utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-06-20. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning. Den är också ett av statens medel för att uppnå målen för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, främja ett vetenskapligt förhållningssätt samt förbereda för en kommande yrkesutövning och för fortsatt professionell utveckling. Det innebär att utbildningen ska ge de studerande förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det yrkesområde och de ämnen/ämnesområden utbildningen avser.

De ingående kurserna ska alla ha en tydlig inriktning mot något eller några av de mål som föreskrivs i examensbeskrivningen för ämneslärarexamen. Innehållet ska vidare relateras till de olika skolformernas/verksamhetsområdenas styrdokument.

Utbildningen ska präglas av ett nära samarbete mellan Uppsala universitet och regionens skolor så att en nära koppling till relevant forskning, verksamhet i skola samt samhällets krav kännetecknar utbildningen.

Uppläggning och innehållet i utbildningen syftar till att möta de krav och uppnå de mål som anges i högskoleförordningen för ämneslärarexamen:

Mål
”För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande,
– visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.


Färdigheter och förmåga
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.”

Utbildningen innehåller studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning.

Lärarutbildningen ska förbereda de studerande för ett yrkesliv som innebär krav på fortgående professionell utveckling av den egna kompetensen liksom krav på pedagogisk utveckling av verksamheten. Lärarutbildningen ska dessutom utveckla de studerandes ledar- och samarbetsförmåga, både i arbetslag och tillsammans med barn och ungdomar. Under utbildningen ska de studerande tillägna sig kunskaper om styrdokument och verksamhetsmål samt förmåga att, i en målstyrd verksamhet och i samverkan med andra, analysera, planera och utvärdera verksamheten.

All undervisning i lärarutbildningen ska präglas av de studerandes medinflytande och medansvar. Utbildningen ska bidra till att göra de studerande medvetna om sina egna ställningstaganden i värdegrundsfrågor och stimulera de studerande till att kontinuerligt bearbeta dessa som ett led i den professionella utvecklingen.

Utbildningens mål ska konkretiseras i kursplanerna för de kurser som ingår i lärarprogrammet. Målbeskrivningen ska relateras till något eller några av de mål som föreskrivs i examensordningen.

I enlighet med examensordningens föreskrifter ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Ämneslärarprogrammet. För målen med de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen hänvisas till de riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning som beslutats av fakultetsnämnden. De utgör en bilaga till utbildningsplanen.

Programmets uppläggning

Komplettererande lärarutbildning , 90 hp består av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktiska studier.

Det av nämnden fastställda utbudet av kurser inom programmets inriktningar framgår av studieplanen. Universitetet erbjuder studieinformation och studievägledning inför och under utbildningen.


UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA
Samtliga lärarstudenter läser en utbildningsvetenskaplig kärna som omfattar kurser om sammanlagt 60 hp. Kurserna behandlar dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels kunskapsområden som är specifika för det verksamhetsområde/skolform lärarexamen är inriktad mot.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
• skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
• läroplansteori och didaktik,
• vetenskapsteori och forskningsmetodik,
• utveckling, lärande och specialpedagogik,
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
• uppföljning och analys av: lärande och utveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.

VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELAR AV UTBILDNINGEN
Av totalt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning ska 15 hp riktas mot innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan och 15 hp mot ämnesstudierna.
För övrig information om den verksamhetsförlagda utbildningen hänvisas till fakultetsnämndens riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisning

Undervisningsformerna framgår av kursplanerna för de kurser som ges inom Kompletterande lärarutbildning, 90 hp.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. I examensordningen för ämneslärarexamen redovisas kraven på utbildningens omfattning, mål som ska uppnås samt övriga villkor för utfärdande av examen. Utbildningen ska omfatta en utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och ämnesstudier till en omfattning som regleras av respektive examen.
Studerande som med godkänt resultat genomgått ett lärarprogram och därmed uppnått examensbeskrivningens mål får på begäran ett examensbevis för ämneslärarexamen (Bachelor of Science of Education eller Master of Science of Education).

I examensbeviset ska anges vilka ämnesstudier som ingått i utbildningen, betyg och poängtal på de kurser som fullgjorts. Av examensbeviset ska också framgå för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. Nedanstående benämningar får då användas utifrån angivna kriterier.

EXAMENSFORDRINGAR

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9 och som omfattar ett undervisningsämne avläggs på grund nivå och uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 hp.

Kriterier: fullgjorda kursfordringar om 180 hp, varav en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. Fullgjorda kursfordringar inom kompletterande pedagogisk utbildning (Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 90 hp). Utbildningen ska innehålla 30 hp verksamhetsförlagd utbildning och 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna. För examen krävs ett självständigt arbete om 15 hp.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9 och som omfattar två undervisningsämnen avläggs på grundnivå och uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 225 hp.

Kriterier: fullgjorda kursfordringar om 225 hp. Ämnesstudierna omfattar 135 hp, varav en fördjupning om 90 högskolepoäng och en om 45 hp i relevant ämne eller ämnesområde. Fullgjorda kursfordringar inom kompletterande pedagogisk utbildning (Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 90 hp). Utbildningen ska innehålla 30 hp verksamhetsförlagd utbildning och 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna. För examen krävs ett självständigt arbete om 15 hp.
Examen som omfattar två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik kräver studier om minst 90 hp i vardera ämne. Examen avläggs i dessa fall på avancerad nivå.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9 och som omfattar tre undervisningsämnen eller två av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik avläggs på avancerad nivå och uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 hp.
Kriterier: fullgjorda kursfordringar om 270 hp. Ämnesstudierna omfattar 195 hp, varav en fördjupning om 90 högskolepoäng och två om 45 hp i relevant ämne eller ämnesområde. Fullgjorda kursfordringar inom kompletterande pedagogisk utbildning (Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 90 hp). Utbildningen ska innehålla 30 hp verksamhetsförlagd utbildning och 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna. För examen krävs två självständigt arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp. Minst 45 hp av kurserna ska ligga på avancerad nivå.

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i två undervisningsämnen (ej yrkesämnen).
Kriterier: fullgjorda kursfordringar om 300/330 hp, varav en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 högskolepoäng i ett annat relevant ämne eller ämnesområde. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 120 högskolepoäng. För examen krävs att två självständiga arbeten omfattande 15 hp vardera eller ett självständigt arbete om 30 hp ingår i ämnesstudierna. Utbildningen ska dessutom innehålla 30 hp verksamhetsförlagd utbildning och 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 eller 330 hp. Minst 45 hp ska läsas på avancerad nivå.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ett undervisningsämne (ej yrkesämnen).
Kriterier: Fullgjorda kursfordringar om 210 hp.
För examen krävs att:
*studenten genomgått kompletterande pedagogisk utbildning
*kursfordringar omfattande ämnesstudier om 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och
*att studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 210 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Antagning till kurser sker terminsvis efter ansökan. Den särskilda behörigheten för dessa kurser prövas i samband med att ansökan behandlas. Behörighetskrav framgår av kursplaner och fakultetens anvisningar för ansökan till kurser inom programmet.
Vid byte av studieort/antagning till senare del av programmet gäller att sökande får antas om ledig plats finns som inte behövs för ordinarie antagna studerande eller för dem som återkommer efter studieuppehåll. För en sådan antagning krävs att den sökande uppfyller programmets behörighetskrav samt de särskilda behörighetskrav som gäller för den kurs/de kurser som den sökande önskar bli antagen till den aktuella terminen. Vidare krävs också att den sökande har genomgått annan högskoleutbildning/motsvarande som kan tillgodoräknas inom programmet.
Studerande som avser att göra studieuppehåll ska anmäla detta i god tid. Studieuppehåll begärs för en eller två terminer i taget och sökande med särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga) garanteras rätt att återkomma till utbildningen efter uppehållet. Detsamma gäller för studerande som under studietiden söker studieuppehåll för att komplettera sina gymnasiala förkunskaper.
För information om anmälan till kurser och program och om antagningsregler vid Uppsala universitet, se http://www.uu.se/ välj Utbildning/Anmälan.
För ytterligare information om programmet och studievägledning hänvisas till http://www.uu.se/utbildning