Utbildningsplan för Apotekarprogrammet

Master of Science Programme in Pharmacy

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: FAO2Y
  • Fastställd: 2016-04-14
  • Beslutad av: Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden
  • Diarienr: Medfarm2016/461
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten
  • Studieplan: Se studieplaner

Behörighet

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Beslut och riktlinjer

Utbildningen bedrivs i enlighet med Högskoleförordningen och Uppsala universitets pedagogiska program, mål och strategier, regler och riktlinjer med beaktande av bl.a. likabehandling, kvalitetsarbete och hållbar utveckling.

Syfte

Programmet leder till en akademisk yrkesexamen, apotekarexamen 300 hp, och utgör grund för legitimation som apotekare och till fortsatta studier på forskarnivå.

Mål

För apotekarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som apotekare.

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

För apotekarexamen skall studenten

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

- visa fördjupad kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning,

- visa fördjupad kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning,

- visa kunskap om utveckling, prövning och användning av läkemedel i ett nationellt och internationellt perspektiv, och

- visa kunskap om relevanta författningar.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

För apotekarexamen skall studenten

- visa fördjupad förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa problem,

- visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa kvalificerade läkemedelsrelaterade frågeställningar samt att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt att analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,

- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

- visa förmåga att i både nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt informera om och diskutera läkemedels utveckling, nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därigenom bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

För apotekarexamen skall studenten

- visa självkännedom och empatisk förmåga,

- visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvården med en helhetssyn på människan och ett etiskt förhållningssätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt,

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, och

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE)

För apotekarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng.

ÖVRIGT

För apotekarexamen skall studenten ha fullgjort sex månaders apotekspraktik.

LOKALA MÅL FÖR APOTEKARPROGRAMMET VID UPPSALA UNIVERSITET

Förutom ovanstående mål enligt gällande Högskoleförordning skall studenten

- visa förmåga att planera, leda och samordna arbete

- visa kunskap om, och förmåga att utföra, kvalitetssäkringsarbete inom läkemedelsområdet

- visa kunskap om hållbar utveckling inom läkemedelsområdet

Programmets uppläggning

Programmet följer en bunden studieordning. Det innebär att kurserna ska läsas i den ordning som studieplanen föreskriver för att säkerställa en god progression i kunskap, färdighet och förmåga. Undervisningen bedrivs i framför allt i Uppsala och förutsätter heltidsstudier.

I programmet ingår en valbar period omfattande fördjupningskurser om totalt 30 hp och ett självständigt arbete om 30 hp. Under denna period finns goda möjligheter att studera utomlands. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (apotekspraktik, 39 hp) under termin 6 och 10. Denna förläggs oftast utanför studieorten.

Undervisning

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska eller datorbaserade laborationer, seminarieverksamhet, grupparbeten samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek. Undervisningen genomsyras av studentcentrerat lärande med aktiverande undervisningsmoment såsom interaktiva föreläsningar, arbete med verklighetsbaserade frågeställningar genom problembaserat lärande eller motsvarande. Stora delar av kurslitteraturen är engelskspråkig och vissa kurser kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Kurser inom programmet

Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan. Vid början av varje kurs ges detaljerade anvisningar om undervisning och examination. Obligatorisk närvaro krävs vid respektive kursstart och vid de moment som anges som obligatoriska i respektive kursplan. Vissa kurser kan komma att ges parallellt.

Med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling ges en serie terminsövergripande kurser i professionell utveckling. De omfattar verklighetsbaserade frågeställningar och uppgifter samt muntlig och skriftlig kommunikationsträning relaterad till professionen. Dessa kurser kompletterar övrig färdighetsträning inom programmet, är nära anknutna till övriga kurser på respektive termin och examineras terminsvis.

Examen

Apotekarexamen uppnås efter fullgjorda kunskapsfordringar om sammanlagt 300 hp, inklusive ett självständigt arbete om 30 hp samt sex månaders apotekspraktik. Utbildningsbevis utfärdas på begäran av studenten. På utbildningsbeviset skall apotekarexamens engelska översättning, Master of Science in Pharmacy, anges.

Övriga föreskrifter

För att säkerställa en god progression i kunskap, färdighet och förmåga under programmet finns särskilda förkunskapskrav för tillträde till termin 3 till 10.

Termin 3 - Samtliga kurser på termin 1 är godkända, med undantag av ett kursmoment och en tentamen, samt att alla kurser på termin 2 har genomgåtts.

Termin 4 – Samtliga kurser på termin 1-2 är godkända, med undantag av ett kursmoment och en tentamen, samt att alla kurser på termin 3 har genomgåtts.

Termin 5 – Samtliga kurser på termin 1-3 är godkända, med undantag av ett kursmoment och en tentamen, samt att alla kurser på termin 4 har genomgåtts.

Termin 6 – Samtliga kurser på termin 1-4 är godkända, med undantag av ett kursmoment och en tentamen, samt att alla kurser på termin 5 har genomgåtts.

Termin 7 – Samtliga kurser på termin 1-5 är godkända samt att alla kurser på termin 6 har genomgåtts.

Termin 8 – För tillträde till valbara kurser krävs att alla kurser på termin 1-7 har genomgåtts och att de kurser som särskilt anges som förkunskapskrav i kursplanen är godkända vid kursstarten.

Termin 9 – För tillträde till det självständiga arbetet krävs att alla tidigare kurser inom utbildningen har genomgåtts och att minst 30 hp på avancerad nivå är godkända samt att de kurser som särskilt anges som förkunskapskrav i kursplanen är godkända vid kursstarten.

Termin 10 - För tillträde till apotekspraktik krävs att samtliga kurser på termin 1-8 ska vara godkända 1 vecka före kursstart. Den muntliga presentationen av det självständiga arbetet ska vara godkänd och slutlig rapport vara inlämnad till examinator.

Övergångsbestämmelser

Kurser enligt tidigare utbildningsplan (FAP2Y) avvecklas successivt. Studenter från utbildningsplan (FAP2Y) kan ges möjlighet att fullfölja sin utbildning enligt gällande avvecklingsplan och regler för återupptagande av studier.