Språktest i svenska inför Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

I samband med din anmälan till Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen ska du göra en bedömning av dina kunskaper i det svenska språket. Om du själv bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper kommer du att få visa det i ett språktest.

Språktestet består av två delar: en skriftlig del och en muntlig del. För att få ett godkänt resultat på språktestet måste både den muntliga och den skriftliga delen vara godkänd. Nivån på språktestet motsvarar nivån för Tisus - Test i svenska för universitets- och högskolestudier.

Ett godkänt resultat är endast giltigt för aktuell antagningsomgång. Det finns ingen möjlighet att göra ett nytt test under samma ansökningsperiod.

Språktestet genomförs av lärare i svenska på institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 

Test inför antagning till vårterminen 2023

 • Skriftligt språktest i svenska: måndag 14 november 2022, genomförs på plats i Uppsala
 • Muntligt språktest i svenska: torsdag 17 november 2022, genomförs digitalt via Zoom.

Du som är anmäld får en kallelse via mejl den 4 november 2022, med information om tider och plats till skriftligt test och länk till muntligt test.

Du får inte välja tid själv för det muntliga testet, utan du måste göra testet på den specifika tid som du tilldelas. Tiden kommer att vara någon gång mellan klockan 8.00 och 18.00 under torsdagen den 17 november.

Skriftligt test

Uppgiften består av att du ska skriva en sammanhängande text utifrån ett tema som du får när testet startar. Temat för uppgiften har koppling till det farmaceutiska området, men testet gäller bara det svenska språket, vilket innebär att farmaceutiska kunskaper inte bedöms i språktestet.

Du ska kunna skriva en självständig och tydlig resonerande text på ett generellt plan om det givna temat. Det är viktigt att temat beskrivs från olika perspektiv och att texten är lämplig för akademiska sammanhang när det gäller innehåll, struktur och språklig kvalitet. Instruktionerna måste följas för att texten ska kunna bedömas. Textlängden ska vara ungefär 400 ord. Skrivtiden är tre timmar. Testet skrivs för hand på papper.

Material och tillåtna hjälpmedel

På provet får du

 • ett papper med instruktioner, ämne och frågor inom ämnet som du kan utgå från för att bygga upp din text
 • papper att skriva på
 • kladdpapper.

Ta själv med till provet

 • giltig id-handling
 • pennor - blyerts eller bläck
 • suddgummi.

Nivå för godkänt resultat

För ett godkänt resultat på den skriftliga delen av språktestet krävs att

 • texten är klar och sammanhängande och kan i regel följas och förstås utan ansträngning
 • tankar har utvecklats på ett generellt plan
 • texten är självständig och har en godtagbar struktur
 • språket inte känns nämnvärt begränsat lexikalt eller syntaktiskt och har en sådan formell kvalitet att inga nämnvärda missförstånd uppstår.

Minst två bedömare läser och bedömer varje text.

Muntligt test

Det muntliga testet genomförs digitalt via Zoom och består av två delar: ett samtal mellan tre deltagare och en samtalsledare, samt en kort muntlig individuell uppgift i form av en monolog.

Samtalet och den individuella uppgiften behandlar ett tema som presenteras när testet startar. Temat för uppgiften har koppling till det farmaceutiska området, men testet gäller bara det svenska språket, vilket innebär att farmaceutiska kunskaper inte bedöms i språktestet. Det muntliga testet gäller ditt spontana talspråk utifrån det givna temat. Du får inte förbereda eller läsa upp skriven text.

En bedömare sitter med och lyssnar på samtalet och de individuella uppgifterna. Dessutom spelas testet in med ljud och bild.

Praktisk information

För att delta i det muntliga testet måste du

 • ha en fungerande och stabil internetuppkoppling
 • ha en fungerande och påslagen webbkamera
 • vara ensam i rummet där du genomför testet
 • ha en giltig id-handling att visa upp i Zoom när du genomför din individuella uppgift.

Kontrollera i god tid innan det muntliga testet hur Zoom fungerar.

Genomförande av det muntliga testet

Sammanlagt tar det muntliga testet cirka 40 minuter.

Introduktion
Zoom-samtalet börjar med att samtalsledaren presenterar sig och startar inspelningen. Därefter får du och de andra deltagarna mycket kort presentera er för varandra och för samtalsledare och bedömare. Samtalsledaren berättar sedan om testets struktur och det finns möjlighet för dig att ställa frågor om testet.

Samtalsuppgiften: ett resonerande samtal
Testet startar med att samtalsledaren introducerar temat för testet och ställer en inledande fråga inom det givna temat. Deltagarna förväntas inleda samtalet genom att svara på frågan och därefter pågår samtalet i ungefär 20 minuter.

Du förväntas delta aktivt i samtalet men samtidigt ge övriga deltagare utrymme i samtalet. Du förväntas interagera med de andra deltagarna, svara på, kommentera och följa upp det som de andra deltagarna talar om. För att föra diskussionen vidare ställer samtalsledaren flera frågor inom samma tema. Om det behövs fördelar samtalsledaren ordet, så att alla deltagare får möjlighet att delta i samtalet.

Den individuella uppgiften: en monolog
Efter samtalet genomförs individuella uppgifter i separata digitala rum. I den individuella uppgiften får alla deltagare varsin frågeställning. De individuella frågorna relaterar till temat för det resonerande samtalet.

Du får tänka igenom din fråga samt skriva ner stödord under två minuter. Du får använda penna och papper för att skriva ner stödorden. Inga övriga hjälpmedel är tillåtna. Därefter får du två minuter på dig att tala i form av en monolog kring den givna frågan.

Nivå för godkänt resultat

För ett godkänt resultat på muntlig del av språktestet krävs att du

 • utvecklar och förmedlar dina åsikter och tankar på ett godtagbart generellt plan
 • bidrar till att föra samtalet framåt genom att utveckla dina resonemang, uttrycka åsikter och argument samt relaterar till andras inlägg
 • har ett språk med ett relativt bra flyt, det vill säga att det inte känns nämnvärt begränsat lexikalt eller syntaktiskt och att det har en sådan formell kvalitet att inga nämnvärda missförstånd uppstår
 • har ett språk som i regel kan följas och förstås utan ansträngning.

Minst två bedömare lyssnar på och bedömer varje testtagare.

Senast uppdaterad: 2022-09-15