Undervisningsämnen i gymnasieskolan

Den kompletterande lärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som bygger vidare på kunskaper från tidigare ämnesstudier. ​När du gör din anmälan till programmet på antagning.se väljer du också i vilket ämne eller vilka ämnen du vill söka till utbildningen med.

Följande information gäller från och med sommaren 2022.

För antagning till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan krävs

 • ämnesstudier om minst 120 hp i ett ämne, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp alternativt
 • ämnesstudier om minst 120 hp i ett ämne och minst 90 hp i ett andra ämne. I ämnesstudier för två ämnen ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Observera:

 • För ämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid 120 hp.
 • Endast helt avslutade kurser samt tydligt avgränsade delkurser kan ligga till grund för behörighet.
 • Det självständiga arbetet ska vara på minst kandidatnivå (C-nivå).
 • Kurser kan inte dubbelräknas. Det betyder att en och samma kurs kan, om den är relevant för båda undervisningsämnena, endast ingå i ett av dem. (Till exempel kan inte sociologi kombineras med samhällskunskap med fördjupning i sociologi.)
 • Endast de ämnen och ämneskombinationer som finns i dessa anvisningar får sökas.

Ämnen och ämneskombinationer

 • Ämnesgrupp 1: biologi, fysik, kemi, naturkunskap, teknik
 • Ämnesgrupp 2: franska, spanska, tyska
 • Ämnesgrupp 3: engelska, idrott- och hälsa, matematik, svenska, svenska som andraspråk
 • Ämnesgrupp 4: filosofi, företagsekonomi, psykologi, sociologi*
 • Ämnesgrupp 5: geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap

* Ämnet sociologi kan endast sökas till programmet som ges på campus.

Så här kan du kombinera ämnen:

 1. Sökande med två ämnen – ett ämne ur grupp 1 och ett annat ämne ur grupp 2 eller 3, alternativt ett ämne ur grupp 2 och ett annat ämne ur grupp 3, alternativt två ämnen ur grupp 1 eller grupp 2
 2. Sökande med två ämnen – ett ämne ur grupp 1 eller 2 och ett annat ur grupp 4 eller 5
 3. Sökande med två ämnen – två ämnen ur grupp 3
 4. Sökande med två ämnen – ett ämne ur grupp 3 och ett annat ur grupp 4 eller 5
 5. Sökande med två ämnen – två ämnen ur grupp 5, alternativt ett ämne ur grupp 5 och ett annat ur grupp 4
 6. Sökande med ett ämne – där ämnet är engelska, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap eller svenska

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån vilket/vilka ämne/n och antal högskolepoäng du har. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Förtydligande: Kurser kan inte dubbelräknas, det vill säga en och samma kurs kan, om den är relevant för båda undervisningsämnena, endast ingå i ett av ämnena. Till exempel kan sociologi inte kombineras med samhälskunskap med fördjupning i sociologi.

Grafisk översikt över möjliga ämneskombinationer

Ämneskrav för undervisningsämnen

Ämneskravet motsvarar vanligtvis fördjupning inom ämnet. I vissa ämnen finns krav på bredd (till exempel naturkunskap, samhällskunskap och svenska). Ämnen som är markerade med en asterisk (*) kan sökas som ett ämne, utan kombination med ett annat ämne.

Biologi 120/90 hp

Studierna ska innehålla ekologi, djur- och humanfysiologi/humanbiologi, cellbiologi, genetik, organismvärlden/systematik/evolution samt floristik och faunistik (artkunskap).

Engelska 120/90 hp*

Kurser i ämnet engelska med djup och relevans för skolämnet. Studierna ska innehålla engelsk språkvetenskap, akademiskt skrivande, engelsk språkstruktur, litteratur på engelska samt realia.

Filosofi 120/90 hp

Studierna ska innehålla minst 30 hp vardera av teoretisk respektive praktisk filosofi.

Franska 120/90 hp

Kurser i ämnet franska med djup och relevans för skolämnet. Studierna ska innehålla, språkstruktur, allmän och fransk fonetik, allmän lingvistik, kultur och samhällsförhållanden i franskspråkiga länder, litteraturvetenskap samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Fysik 120/90 hp

Studierna ska innehålla mekanik, vågrörelselära, termodynamik, elektromagnetism och modern fysik (kvantfysik).

Företagsekonomi 120/90 hp

Kurser i företagsekonomi alternativt kurser i företagsekonomi och 30 hp i nationalekonomi. I studierna ska ingå organisation, marknadsföring och redovisning.

Geografi 120/90 hp

Studierna ska innehålla kultur-/samhällsgeografi och naturgeografi med minst 30 hp i vartdera ämnet.

Historia 120/90 hp

Kurser i historia alternativt en kombination av (icke överlappande) kurser i historia och ekonomisk historia som innefattar en kronologisk översikt från forntid till nutid med inslag av politisk och social historia, källkritik och arbete med historiska källor samt fördjupningar av relevans för historielärare.

Idrott och hälsa 120/90 hp*

Studierna ska innehålla praktiska inslag och/eller inslag av idrottsdidaktik (som svarar mot läroplanen) inom dessa områden:
- Rörelse (motions-, tränings- och idrottsaktiviteter, dans och rörelse till musik, simning)
- Hälsa och Livsstil (första hjälpen, HLR ergonomi, kost)
- Friluftsliv och utevistelse (orientering, friluftsaktiviteter sommar och vinter)

Kemi 120/90 hp

Studierna ska innehålla allmän kemi, organisk kemi, biokemi, analytisk kemi och fysikalisk kemi.

Matematik 120/90 hp*

Kurser i ämnet matematik. Studierna ska innehålla linjär algebra (minst 10 hp), flervariabelanalys, matematisk statistik eller sannolikhetslära. Numerisk analys, programmering och matematikens didaktik kan ingå i viss omfattning.

Naturkunskap 120/90 hp*

Studierna ska innehålla minst 30 hp biologi inkluderande ekologi, djur-/humansfysiologi och genetik, minst 30 hp kemi samt minst 30 hp annat valfritt naturvetenskapligt ämne (fysik/geovetenskap).

Psykologi 120/90 hp

Kurser i ämnet psykologi. Studierna bör innehålla en övergripande introduktionskurs, kognitions- och inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, biologisk psykologi, perceptionspsykologi, forskningsmetod samt socialpsykologi. Även andra ämnen kan ingå, till exempel musikpsykologi, idrottspsykologi samt övriga områden med relevans för skolämnet.

Religionskunskap 120/90 hp

Kurser i ämnet religionskunskap. Studierna ska innehålla grundkurs i religionsvetenskap och breddande och/eller fördjupade studier i religionsvetenskap till minst C-nivå.

Samhällskunskap 120 hp

Kurser i samhällskunskap alternativt kurser om 90 hp i statskunskap, nationalekonomi eller sociologi samt 30 hp i annat eller 15 hp i vardera två andra samhällsvetenskapligt/a ämne/n.

Det/de andra samhällsvetenskapliga ämnet/ämnena kan vara ekonomisk historia, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, hållbar utveckling, medie- och kommunikationsvetenskap, samhällsgeografi, sociologi, statistik, statskunskap och utvecklingsstudier.

Obs! Med annat samhällsvetenskapligt ämne avses breddningsämne: till exempel kan fördjupning i statskunskap inte kombineras med freds- och konfliktkunskap och/eller utvecklingsstudier, och fördjupning i nationalekonomi kan inte kombineras med företagsekonomi och/eller statistik.

Sociologi 120/90 hp

Kurser i sociologi. Även kurser i sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal och kurser i sociologisk socialpsykologi.

Spanska 120/90 hp

Kurser i ämnet spanska med djup och relevans för skolämnet. Studierna ska innehålla, språkstruktur, allmän och spansk fonetik, allmän lingvistik, kultur och samhällsförhållanden i spanskspråkiga länder, litteraturvetenskap samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Svenska 120 hp*

Kurser i kombinationsämnet svenska eller en kombination av kurser i  litteraturvetenskap och svenska/nordiska språk/praktisk svenska, där minst 30 hp i vardera ämne ska ingå. Studierna ska innehålla språkstruktur, språkhistoria, sociolingvistik, muntlig och skriftlig framställning, textanalys samt litteraturhistoria från antiken till samtiden.

Svenska som andraspråk 120/90 hp

Kurser i svenska som andraspråk alt 90 hp svenska som andraspråk och 30 hp litteraturvetenskap. Studierna ska innehålla grammatik i jämförande perspektiv, fonetik, sociolingvistisk grundkurs samt språkanalys och bedömning.

Teknik 120/90 hp

Studierna ska innehålla styr- och reglerteknik, elektronik, programmering/datorteknik, mekanik/hållfasthetslära, produktutveckling, hållbar utveckling, beräkningsvetenskap, mätteknik, energiteknik, entreprenörskap/innovation samt arbete i projektform.

Tyska 120/90 hp

Kurser i ämnet tyska med djup och relevans för skolämnet. Studierna ska innehålla språkstruktur, allmän och tysk fonetik, allmän lingvistik, kultur och samhällsförhållanden i tyskspråkiga länder, litteraturvetenskap samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

* Ämnet kan sökas som ensamämne.

Gå till programsidan,

Senast uppdaterad: 2022-01-27