Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

120 hp

Utbildningsplan, THD2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
THD2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2017-06-21 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. höstterminen 2018 finnas ett masterprogram i hållbar destinationsutveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Efter genomgånget program kan studenten avlägga masterexamen med huvudområde hållbar destinationsutveckling. Programmets uppläggning ger också möjlighet att avlägga magisterexamen efter ett års studier. Programmet ska ge den studerande de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerat yrkesliv inom sektorn för hållbar destinationsutveckling. Programmet ger studenterna insikt i hur hållbar utveckling kan uppnås i skärningspunkten mellan hållbarhet och destinationsutveckling, med hänsyn tagen både till regionala behov och behov inom besöksnäringen. Programmet ger anställningsbarhet inom offentligt utvecklings- och strategiarbete samt förvaltning, särskilt med inriktning mot natur- och kulturresurser. Programmet ger vidare anställningsbarhet inom offentliga och privata destinationsbolag, och inom affärsutvecklings- hållbarhets- och Corporate Social Responsibility-arbete inom regionala, nationella och internationella företag inom besöksnäringen och offentlig förvaltning. Programmet ger också kompetens att starta och driva besöksnäringsföretag över hela världen i besöksnäringsintensiva regioner.

Utbildningen har tre olika inriktningar och studenterna väljer två av dessa: ”Tillämpad kulturarvspolitik”, ”Hållbara naturbaserade destinationer” och ”Entreprenörskap för destinationsutveckling”. Utbildningen knyter an till aktuell forskning inom ämnesområdet, vilket ger goda möjligheter för studenten att fortsätta med forskarstudier. Examensarbetet görs inom fördjupningsområdena. Utexaminerade studenter förväntas arbeta både nationellt och internationellt inom näringsliv, myndigheter och akademi.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Inom ramen för de mål som anges i Högskoleförordningen 2006:1053 (s. 57-59), skall studenten inom området för programmet kunna:

 • uppvisa djup förståelse för de komplexa system och sammanhang inom vilka destinationsutveckling sker, och kunna analysera dessa gränsöverskridande vad gäller de olika dimensionerna för hållbarhet; ekonomiskt, ekologiskt och socialt (K, F, V)
 • analysera och utvärdera destinationsutveckling och hållbarhet för att få nyanserad och mångfacetterad förståelse för möjlig problemlösning för framtidens hållbara destinationsutveckling (K, F)
 • använda sin etiska kompetens, skapa nyanserade bilder av, specificera, tillämpa, förhandla och skapa samsyn bland olika målgrupper kring värderingar, principer, mål och visioner för hållbar destinationsutveckling (F, V)
 • tänka strategiskt, designa och implementera interventioner, övergångar, transformativ styrning och innovationer för hållbar destinationsutveckling med hänsyn tagen olika målgrupper och deras behov (K, F)
 • samverka och skapa en positiv lärandemiljö, motivera och understödja gemensamt utforskande av och problemlösning för hållbar destinationsutveckling, samt uppvisa mycket god förmåga att kommunicera med olika målgrupper muntligt och skriftligt (F, V)

K står för kunskapsmål, F för färdighetsmål och V för värderingsmål.

För magisterexamen hänvisas till högskoleförordningens examensordning.

Programmets uppläggning

Det tvärvetenskapliga programmet i hållbar destinationsutveckling är upplagt med kurser gemensamma för programmets alla studenter, samt med tre olika inriktningar, som studenterna väljer mellan. De gemensamma kurserna är introduktion till och fördjupningskurs i hållbar destinationsutveckling (år 1 respektive år 2), projektkurs och metodkurs på vardera 7,5 hp. Därtill kommer 15 hp valfria kurser, eller ett 15hp examensarbete, samt ett avslutande examensarbete på 30 hp. Det tre valbara inriktningarna är:

 • Tillämpad kulturarvspolitik
 • Hållbara naturbaserade destinationer
 • Entreprenörskap för destinationsutveckling

Dessa inriktningar är vardera på 22,5 hp och innebär väsentligen fördjupade kunskaper inom valt område. Studenterna väljer två av dessa inriktningar, och läser den första år 1, och den andra år 2. Examensarbetet syntetiserar tematiken i de två inriktningarna.

Undervisningen är till stor del interaktiv med praktiska övningar. Kursernas utformning ger studenterna både relevanta ämneskunskaper, fördjupning inom valfria områden, samt färdigheter att praktiskt omsätta dessa kunskaper i hållbar destinationsutveckling. Studenterna bidrar med sina olika ämneskunskaper och erfarenheter i individuella- och grupparbeten. Detta ger god träning för arbetslivet.

Kursinnehållet inom samtliga inriktningar är avvägt för att passa såväl en eventuell forskarutbildning som yrkes­verksamhet inom företag och myndigheter. Kritiskt tänkande och skrivförmåga utgör väsentliga delar av programmet och är viktiga i yrkeslivet. I examensarbetet tillämpas dessa förmågor i ett självständigt examensarbete om minst 30 hp, vilket kan utföras inom universitetet, vid ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig från kandidatutbildningen. Studenterna förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt, och sina medstudenters lärande. Programmets lärare ansvarar för att skapa goda förutsättningar för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Undervisningen vilar på studentaktiverande pedagogik, och undervisningsformer i programmet är föreläsningar, seminarier, studiebesök, problembaserade- och case-övningar, forskningsbaserade problem samt projektarbeten. I en projektkurs övar och tillämpar studenterna de kunskaper som erhållits under tidigare kurser för analys, ledarskap och kommunikation. I projektkursen och i examensarbetet kommer studenterna att arbeta med aktuell besöksnärings- och/eller regional destinationsutvecklingsproblematik, för att hitta konkreta lösningar. Studenterna kommer alltså under utbildningen att möta verkligheten utanför klassrummet och omsätta sina kunskaper praktiskt.

Skriftlig och muntlig kommunikationsträning förekommer under hela programmet för att ge studenterna goda kommunikativa färdigheter. Undervisningsspråk är engelska.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för filosofie masterexamen med hållbar destinationsutveckling som huvudområde alternativt filosofie magisterexamen med hållbar destinationsutveckling som huvudområde.

Masterexamen/magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av program fordras normalt att, utöver kandidatexamen, minst 30 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av program bör vara inlämnad senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 september inför vårterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin