Kandidatprogram i musikvetenskap

180 hp

Utbildningsplan, HMU1K

Kod
HMU1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 28 september 2016
Diarienummer
HISTFILFAK 2016/86
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Syfte

Programmet syftar till att ge en utbildning i musikvetenskap av internationell standard, med både djup och bredd, och med målet att utveckla kunskaper och färdigheter av betydelse för såväl arbetsliv som fortsatt akademisk verksamhet.

Mål

För kandidatexamen i musikvetenskap ska studenten ha visat:

 • fördjupade kunskaper och färdigheter inom musikvetenskap liksom grundläggande kunskaper inom ett biämne, inbegripet kunskap om ämnenas vetenskapliga grund och orientering om aktuella forskningsfrågor
 • förmåga att analysera och föra en kritisk argumentation med vetenskapligt underbyggda argument inom det musikvetenskapliga området
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom musikvetenskap samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • förmåga att kritiskt hantera musikaliska material och uttryck från olika tider och kulturer och att visa kritisk förståelse för musikens plats i samtidskulturen och bedöma detta utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom musikområdet i dialog med olika grupper
 • förmåga att beskriva, tolka och analysera klingande och noterade musikmaterial från olika epoker och kulturer

Progressionen i utbildningen består både i gradvis ämnesfördjupning och gradvis utveckling av generativa färdigheter som muntlig och skriftlig kommunikation, kritisk problemlösning och analys.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 3 års (180 hp) heltidsstudier, varav fyra terminer inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen där minst 30 hp ägnas åt ett biämne. En fortlöpande verksamhet med extracurriculära seminarier, exkursioner och arbetsmarknadsdagar erbjuds under hela programmet.

 • Termin 1: Musikvetenskap A
 • Termin 2: Musikvetenskap B
 • Termin 3: Musikteori 2, 15 hp, Musikkritik och estetisk värdering, 7,5 hp, Musiklivets organisation och strukturer, 7,5 hp
 • Terminerna 4 och 5: Valfria kurser och/eller utlandsstudier, 60 hp, varav minst 30 hp inom biämne; möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning.
 • Termin 6: Musikvetenskapens metoder, 7,5 hp, Examensarbete, 15 hp, Musikanalys, 7,5 hp

Undervisning

Undervisning ges på de kurser som ingår i programmet i enlighet med fastställda kursplaner och kan omfatta föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, projektarbete och verksamhetsförlagd utbildning. På examensarbetet ges individuell handledning.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet musikvetenskap

Övriga föreskrifter

På kurserna inom programmet ges något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin