Kandidatprogram i företagsekonomi

180 hp

Utbildningsplan, SFE1K

Kod
SFE1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kandidatprogrammet i företagsekonomi förbereder för ekonomiskt inriktade yrken inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet ger också studenter möjlighet att söka till masterutbildningar på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

 • fördjupad kunskap och förståelse inom vald huvudinriktning
 • kunskap och förståelse om såväl kvalitativ som kvantitativ metod
 • kunskap och förståelse om aktuella forskningsfrågor inom huvudinriktningen

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

 • färdighet och förmåga att använda grundläggande kunskaper inom olika delar av ekonomiområdet
 • förmåga att självständigt söka och kritiskt bedöma information för att kunna diskutera och analysera ekonomiska frågeställningar och situationer
 • färdighet att kommunicera i skriftlig och muntlig form i frågor rörande ekonomi med såväl andra ekonomer som med personer utan specialkunskaper inom området
 • förmåga att använda grundläggande informationstekniska program
 • färdighet och förmåga att arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra i problemlösningssituationer
 • kunskap och förmåga att kunna ge förslag till lösningar av ekonomiska frågeställningar och situationer samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

 • förmåga att inom ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Programmets uppläggning

Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare. Men de teoretiska kunskaperna kopplas också ihop med praktiken exempelvis genom att du i PM, fallstudier och uppsatser får möjlighet att applicera teorier på erfarenheter från företag och organisationer. Vid Campus Gotland liberal arts-miljö karaktäriseras utbildningen också av mindre grupper och en nära interaktion mellan lärare och studenter.

Den första terminen innehåller kurser som introducerar dig till huvudämnet och till akademiska studier. Du får studera ämnet företagsekonomis historiska och nutida kontext samt grunder i vetenskapsfilosofi, vetenskapliga metoder och akademiskt skrivande. Därutöver ingår en kurs om beslutsfattande i företagsekonomiska sammanhang. Den andra terminen innehåller kurser som ger en första inblick i redovisning, kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring. Alla ämnen kommer du att få analysera ur ett globalt och historiskt perspektiv.

År två inleds med en termin där du studerar fortsättningskurser i, ekonomistyrning och finansiering samt organisation, ledning och marknadsföring. Termin 4 och 5 är öppna terminer. I dessa skall du studera ett bi-område om 30 hp samt ytterligare valbara kurser om 30 hp. Det gör du vid Campus Gotland, Campus Uppsala, vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurser i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig Kandidatuppsats.

Undervisning

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser och du kommer att behöva studera en hel del på egen hand. Du kommer att varva föreläsningar, lektioner och seminarier med självständigt arbete och grupparbeten. Vi strävar efter att integrera olika ämnesområden för att visa på sammanhang och utveckla din förmåga att hantera komplexa frågor. På vissa kurser använder vi fallstudier som kopplar ihop teorierna och den praktiska verkligheten. På andra kurser medverkar gästföreläsare från företag och organisationer utanför universitetet. Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Examinationsformerna varierar också beroende på kursernas art. Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser och vissa kurser ges helt på engelska.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Programmet ger grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin