Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

60 hp

Utbildningsplan, SIF2N

Kod
SIF2N
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 oktober 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/113 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp handelsrätt, rättsvetenskap eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Magisterprogrammet i internationell och europeisk rätt och företagande ska ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om rättsordningens strategiska betydelse för företagande i en internationell, och särskilt i en europeisk, kontext. Programmet ska ge förståelse för möjligheter och problem relaterade till olika sätt att verka på internationella marknader, såsom gränsöverskridande handel, etablering på nya marknader, eller internationella företagssamarbeten. Vidare syftar programmet till att förbereda studenten att samarbeta systematiskt för att med tillgängliga resurser säkerställa att uppdragsgivarens verksamhet utformas för att förena affärsmässiga målsättningar med gällande rättsregler och etiska överväganden.

Efter avslutad utbildning ska studenten genom sina fördjupade kunskaper vara väl rustad att ta en ledande roll i utvecklingen av internationella företag, särskilt inom EU.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse ska studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • kunskap och förståelse inom området internationell handelsrätt (särskilt EU:s handelsrätt) med internationellt företagandeperspektiv, inbegripet såväl brett kunnande inom området som fördjupade kunskaper relaterade till olika sätt att verka på internationella marknader,
 • fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete på ovanstående områden, och
 • fördjupad kunskap om teoribildning och metoder inom ovanstående områden.

Vad gäller färdighet och förmåga ska studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna visa

 • förmåga att integrera kunskap inom områdena internationell och europeisk handelsrätt och internationellt företagande,
 • förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa handelsrättsliga företeelser, frågeställningar och situationer inom internationellt företagande där rättsliga och/eller etiska aspekter ingår, även med begränsad information,
 • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • förmåga att inom området internationell och europeisk handelsrätt med internationellt företagandeperspektiv göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 60 högskolepoäng. Centralt för utbildningen är aktuella teman inom internationell och europeisk handelsrätt med företagsekonomiska perspektiv. Programmet består av kurser på avancerad nivå som är obligatoriska och gemensamma för alla. I den avslutande uppsatskursen (15 högskolepoäng) leder studentens eget val av uppsatsämne till särskild fördjupning inom ramen för uppsatsämnet.

Inom programmet studeras fokusområdena internationell och europeisk handelsrätt med integrerade inslag av internationellt företagande. Under den första kursen introduceras fokusområdena för att skapa en gemensam grundförståelse för ämnenas sakinnehåll och för handelsrättens teoretiska och metodologiska inriktning. Under senare kurser fördjupas studierna genom en kombination av traditionell undervisning, teoretiska och metodologiska studier, och gemensamma ämnesöverskridande case/projekt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som redovisas i en uppsats. Uppsatsen skrivs i par där de båda studenterna i möjligaste mån ska ha utbildningsbakgrund i olika huvudområden. Examensarbetet kan baseras på ett projektarbete i samarbete med annan part och/eller anknyta till aktuell forskning inom området.

Huvudområdet för programmets kurser inklusive examensarbetet är handelsrätt.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna och terminerna erbjuds i en fastställd ordning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och muntliga och skriftliga case/projekt. Examinationen på kurser sker i form av skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar, och uppsats. På genomgångna kurser ges betyget "underkänd", "godkänd" eller "väl godkänd".

Examen

Programmet leder till en magisterexamen med handelsrätt som huvudområde. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng. Minst 30 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin