Humanioraprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, HHU1K

Kod
HHU1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 25 maj 2021
Diarienummer
UFV 2021/1097
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig för programmet är historiska institutionen. Övriga deltagande institutioner är Institutionen för arkeologi och antik historia, Centrum för genusvetenskap, Filosofiska institutionen, Historiska institutionen, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Konstvetenskapliga institutionen, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Musikvetenskapliga institutionen, Litteraturvetenskapliga institutionen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Syfte

Syftet med programmet är att studenten ska

 • få en humanistisk grundutbildning av hög kvalitet
 • uppnå goda metodologiska och teoretiska kunskaper inom sitt valda huvudområde
 • uppnå en god analytisk förmåga, kritiskt förhållningssätt och förmåga att formulera och genomföra en mindre forskningsuppgift
 • uppnå de förkunskaper som krävs för behörighet till utbildning på avancerad nivå inom sitt valda huvudområde
 • ges goda förutsättningar för en framtida verksamhet inom olika delar av arbetsmarknaden

Mål

Efter godkänd examen enligt denna utbildningsplan ska studenten

 • visa kunskap om teorier och problem på det humanistiska kunskapsfältet.
 • visa kunskap inom utbildningens huvud- och biområden, inbegripet kunskap om deras vetenskapliga grund samt fördjupning inom huvudområdet samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • visa förmåga att genomföra analyser av olika typer av text och/eller bild samt kritiskt bedöma källors värde.
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att organisera, systematisera och överblicka stora och komplexa material och självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 • visa förmåga att kritiskt värdera och tillämpa olika typer av vetenskapliga metoder.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att producera argumenterande text och tal och att presentera och förhålla sig till saklig och väl underbyggd kritik.
 • visa förmåga att inom det humanistiska fältet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • visa insikt om den humanistiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Programmet består av en inledande programspecifik termin och fem terminers studier i valfria ämnen på historisk-filosofiska fakulteten och/eller utomlands. Studenterna erbjuds även en avslutande programspecifik termin.

 • Termin 1: Inledande termin som ges i samarbete mellan fakultetens institutioner.
 • Termin 2-6: 90 hp (inkl examensarbete) i ett huvudämne. 60 hp fördelat på ett eller flera ämnen, utlandsstudier och/eller praktik.

Undervisning

Undervisning sker främst i form av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning.

Examen

Efter genomförd utbildning får studenten en Filosofie kandidatexamen med något av historisk-filosofiska fakultetens ämnen som huvudområde. Huvudområdet styrs av studentens val av huvudämne.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin