Masterprogram i genusvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, HGV2M

Kod
HGV2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 augusti 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/43
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 hp genusvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en

svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Studenten ska tillägna sig breda och djupa kunskaper inom ämnet genusvetenskap samt god analytisk förmåga. Studenten ska även tillägna sig de förkunskaper som krävs för behörighet till forskarutbildning och för avancerade arbetsuppgifter inom olika delar av arbetsmarknaden.

Mål

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap och förståelse inom ämnet genusvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnet samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa fördjupad genusvetenskaplig metodkunskap 

Färdighet och förmåga

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera genusvetenskaplig kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera genusvetenskapliga frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen i genusvetenskap samt att utvärdera detta arbete
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att inom ämnet genusvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Programmets uppläggning

Programmet omfattar två års heltidsstudier och innehåller kurser omfattande 75 hp och  ett examensarbete om 45 hp. Studenterna ges även möjlighet att göra praktik (VFU). Terminerna 1 och 4 innehåller obligatoriska kurser i genusvetenskap på avancerad nivå. Termin 2 består av en obligatorisk kurs samt att studenten väljer tre av de fyra kurser som ges vid Centrum för genusvetenskap. Termin 3 består av valbara kurser och här finns möjlighet att göra VFU om 7,5 hp eller 15 hp eller delta i internationellt studentutbyte inom ramen för universitetets utbytesavtal. Grunden för examensarbetet läggs termin 1 genom teori- och metodkurser. Därefter skrivs examensarbetet över tre terminer, där tyngdpunkten ligger på termin 4.

Studenter som vill ta ut en magisterexamen läser de obligatoriska kurserna under termin 1 och skriver ett examensarbete om 30 hp under termin 2. Det finns även möjlighet för studenter med en tidigare magisterexamen att komplettera sina studier för att erhålla en masterexamen.

Termin 1 (höst)

Genusteori, 7,5 hp

Genus, natur och vetenskap, 7,5 hp

Intersektionalitet och makt, 7,5 hp

Feministisk metodologi och metoder, 7,5 hp

Termin 2 (vår)

Examensarbete (del 1), 7,5 hp

Välj tre av följande:

Feministiska kulturstudier, 7,5 hp

Människa, djur och miljö, 7,5 hp

Globalisering, ras och privilegier, 7,5 hp

Familj, släktskap och reproduktion, 7,5 hp

Termin 3 (höst)

Examensarbete (del 2), 7,5 hp

Valbar kurs (vid annan institution eller universitet), 7,5 hp

Valbar kurs eller VFU, 7,5 hp

Valbar kurs eller VFU, 7,5 hp

Termin 4 (vår)

Examensarbete (del 3), 30 hp

Undervisning

Undervisningsformerna framgår av respektive kursplan.

Examen

Programmet leder till en Filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med genusvetenskap som huvudområde. Det går att ta ut en Filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) efter ett års studier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin