Masterprogram i kulturarv och hållbarhet

120 hp

Utbildningsplan, HKH2M

Kod
HKH2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 augusti 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/47
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med utbildningen är att studenten ska:

 • få fördjupad kunskap inom fältet kulturarv och hållbarhet,
 • kunna fördjupa sig inom olika inriktningar av huvudområdet kulturvård,
 • uppnå fördjupade metodologiska och teoretiska kunskaper inom huvudområdet kulturvård,
 • uppnå en god analytisk förmåga, kritiskt förhållningssätt och förmåga att formulera och genomföra mindre forskningsuppgifter,
 • uppnå de förkunskaper som krävs för behörighet till forskarutbildning i kulturvård, samt
 • ges förutsättningar för avancerade arbetsuppgifter inom olika delar av arbetsmarknaden.

Mål

Efter avslutad utbildning ska studenten avseende kunskap och förståelse:

 • visa fördjupad kunskap om forskningsfältet kulturarv och hållbarhet inklusive aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt·      
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kulturvård, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt fördjupad kunskap om teorier och metoder.

Efter avslutad utbildning ska studenten avseende färdighet och förmåga:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, samt
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Efter avslutad utbildning ska studenten avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • visa förmåga att inom kulturvårdsfältet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,  
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar två år. Första årets studier kan leda till en magisterexamen. Andra årets studier leder till en masterexamen. Möjlighet finns även att komplettera en tidigare magisterexamen för att erhålla en masterexamen.

I programmet ingår obligatoriska kurser (15 hp), valbara kurser (60 hp) samt ett examensarbete om 45 hp. Under termin två och tre finns möjlighet att inom ramen för de valbara kurserna göra praktik eller delta i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med kulturvård som huvudområde. Programmet kan avslutas med en filosofie magisterexamen efter ett år.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin