Masterprogram i retorik

120 hp

Utbildningsplan, HRE2M

Kod
HRE2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 augusti 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/50
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 hp retorik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Masterprogrammet i retorik syftar till att ge fördjupade kunskaper inom retorikvetenskapens olika inriktningar. Därtill ska studenten tränas i problemformulering, analys och tolkning, som leder fram till ett självständigt arbete (masteruppsats). Programmet syftar till att förmedla metodiska och analytiska färdigheter som är nödvändiga för att självständigt och kritiskt kunna genomföra studier inom ämnesområdet retorik på den nivå som förutsätts för kvalificerad yrkesverksamhet och forskarstudier inom fältet.

Mål

Kunskap och förståelse

 Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa kunskap och förståelse för retorik, inbegripet såväl brett kunnande inom retorik som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av retoriken samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom retorik
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

Färdighet och förmåga

Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa förmåga att inom retorik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar två år. I programmet ingår kurser, examensarbeten och möjlighet till praktik.  Praktik kan ingå till en omfattning av 7,5 eller 15 högskolepoäng. Studenten har därtill möjlighet att läsa ett antal fria kurser från antingen institutionens eller det övriga universitetets utbud. En obligatorisk kurs i retorikvetenskaplig teori och metod (7,5 högskolepoäng) läses första terminen. För att uppfylla fordringarna för masterexamen måste minst två av de valbara kurserna (sammanlagt 15 högskolepoäng) läsas inom huvudområdet litteraturvetenskap.

Under första terminen läses den obligatoriska kursen i retorikvetenskaplig teori och metod (7,5 högskolepoäng). Utbildningen planeras under första terminen tillsammans med studierektor för avancerad nivå och omfattar uppsatsskrivande och valbara kurser (inklusive eventuell praktik och/eller utlandsvistelse) och planeringen följs upp i början av termin tre. Första terminen ägnas uteslutande åt kursläsning. Under programmets andra år finns möjlighet finns till praktik och/eller utlandsvistelse.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med retorik som huvudområde (120 hp). Möjlighet finns att avsluta programmet med en filosofie magisterexamen med retorik som huvudområde (60 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin