Utbildning

Anmälnings- och studieavgifter

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du skicka in papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller styrka ditt medborgarskap.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter gäller sökande som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz.

Anmälningsavgiften är 900 svenska kronor och den betalas i samband med att du anmäler dig. Anmälningsavgiften återbetalas inte om kursen ställs in. Avgifter tas ut för studier på grundnivå och avancerad nivå. Utbildningar på forskarnivå är inte avgiftsbelagda.

Studieavgifternas storlek bestäms av respektive universitet och högskola. Priserna vid Uppsala universitet varierar mellan 90 000-240 000 kr och kostnaden för respektive kurs och program framgår på kurs- och programsidorna.

Om du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och saknar svenskt personnummer måste du skicka in dokument som styrker detta. Dokumenten måste vara vidimerade, vilket innebär att namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer ska finnas på varje dokument. En kamrat, familjemedlem eller myndighetsperson kan intyga om att kopian överensstämmer med originalet.

Om du söker uppehållstillstånd kan du läsa på universitetet i väntan på besked, men fram tills dess att du har fått uppehållstillstånd är du skyldig att betala avgifter.

Studieavgifter för doktorander
Anmälnings- och studieavgifterna gäller alla som söker kurser på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även doktorander, trots att utbildning på forskarnivå är gratis i Sverige. Läs mer om avgifter för doktorander.

Stipendier

Uppsala universitet erbjuder några stipendier som täcker studieavgiften för avgiftsskyldiga sökande. Även Svenska institutet administrerar ett antal stipendier.

Undantag från att betala anmälnings- och studieavgift

Det finns några undantag från kravet att betala avgifter. Du behöver inte betala om du:

  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige.
  • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier.
  • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige.
  • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige.
  • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige.
  • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än studier.
  • är student vid en utländsk högskola och som nu genomför en del av din utbildning vid en svensk högskola. Dina studier måste ingå i ett utbytesavtal som innebär att den svenska högskolan inte tar ut någon studieavgift.
  • studerar inom den typ av avgiftsbefriade utbytesprogram som regeringen beslutat om.

Bostadsgaranti

Bo i din studentstad. Foto: Carlis Fridlund

Uppsala universitet har en bostadsgaranti för de studenter som berörs av de nya anmälnings- och studieavgifterna. Bostadsgarantin avser ett år. För att få veta mer om bostadsgarantin och villkoren för att inkluderas i den, vänligen kontakta oss på: masterprograms@uu.se.