Hållbar utveckling B 2018/2019 (30 hp)

VT19, Blandad tid, 100 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-69514 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Hållbar utveckling A, 30 hp, eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 65000 kr

Om kursen

Den här kursen vänder sig till studenter som läst Hållbar utveckling A vid CEMUS eller motsvarande kurser vid annan institution. Kursen består av fem obligatoriska delkurser: Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation 6 hp, Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner 6 hp, Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik 6 hp, Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling 6 hp, samt B-uppsats 6 hp.

Moment:
Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation 6 hp
Momentet fokuserar på hur förändringsprocesser kan planeras, organiseras, ledas, genomföras och utvärderas i både en lokal och global kontext. Under första delen introduceras och diskuteras olika teorier om samhällsförändring, allmänna uppfattningar och diskurser gällande historiska och samtida förändringar, samt hur olika förändringsprocesser i skilda kontexter strategiskt kan organiseras. Under del två genomförs ett projektarbete med fokus på förändringsarbete inom området hållbar utveckling.

Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner 6 hp
Momentet analyserar de historiska orsakerna till dagens hållbarhetsproblematik genom att belysa olika tankesystem, diskurser och värderingar kring natur, människa och samhällsutveckling. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv diskuteras globala maktförhållanden, synsätt på naturen, rättvisa, samt visioner om flera hållbara utvecklingar. Fokus ligger på hur idéhistoriska, filosofiska, socialpsykologiska och etiska perspektiv konkret kan bidra till en fördjupad förståelse för olika aspekter av hållbar utveckling. Momentet utvecklar studenternas förmåga till kritiskt tänkande och självreflektion utifrån studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare.

Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik 6 hp
Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är förnyelsebar energi, riskbedömning av ny teknik, mobilitet, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och copyright. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.

Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling 6 hp
Momentet tar avstamp i känslan att dagens problem inte enbart kan lösas med teknik, politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd. Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen sen vidare och diskuterar andra sätt att leva och vara människa på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.

B-uppsats i hållbar utveckling 6 hp
Under momentet genomförs ett vetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundsmaterial, samt löpande handledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas vid en opponering. Uppsatsarbetet under kursen fördjupar både de tematiska, innehållsmässiga aspekterna av hållbar utveckling, såväl som de vetenskapliga teori- och metodkunskaperna. Stor vikt läggs vid förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar, planera och genomföra ett vetenskapligt arbete, samt att muntligt och skriftligt diskutera slutsatser och argument som ligger till grund för arbetet.

För en mer detaljerad beskrivning av de olika momenten, se kursplanen.

Varmt välkommen till en tankeväckande och rolig termin på CEMUS!

Mer information

Kontakt

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS

Villavägen 16, Uppsala

Villavägen 16, 752 36 Uppsala

Telefon: 018-471 27 08

Daniel Mossberg daniel.mossberg@cemus.uu.se

Telefon: 073-065 02 28