Kursplan för Ekologi och populationsgenetik

Ecology and Population Genetics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 35 hp biologi motsvarande Organismernas evolution och mångfald, 10 hp, Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet, 5 hp, Molekylärbiologi och genetik, 10 hp, Mikrobiologi med infektionsbiologi, 5 hp, och Kvantitativ biologi, 5 hp, samt Matematik och statistik för biologer, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för organismernas anpassningar till viktiga miljöfaktorer i världens biom
 • redogöra för grundläggande processer och teorier inom ekologi och populationsgenetik
 • redogöra för sambandet mellan ekologi och evolution
 • redogöra för struktur och funktion av terrestra och akvatiska ekosystem
 • diskutera kopplingen mellan ekologi och miljö- och naturvårdsfrågor
 • tillämpa grundläggande metoder för att undersöka ekologiska frågeställningar genom fältstudier, dvs. utföra planering, genomförande, statistisk analys, skriftlig och muntlig presentation
 • resonera kring etiska aspekter kopplade till djurförsök, forskning och miljö.

Innehåll

De teoretiska avsnitten är: Organismerna och miljön ( abiotiska faktorer och resurser, grundläggande marklära, global och svensk biogeografi),
Ekologi på individnivå (livshistoriestrategier, beteendeekologi), Populationsekologi och populationsgenetik (populationsdynamik, naturlig och sexuell selektion, genetisk variation och genotypfrekvenser, inavel, evolutionära konsekvenser av olika reproduktionssystem), Samhällsekologi (nischteori, mellanartsinteraktioner, dynamik i växt- och djursamhällen), Ekosystemekologi (biogeokemiska kretslopp, energiflöden och näringsvävar) samt
Människan och naturen (ekologiska och populationsgenetiska tillämpningar inom naturvård och miljövård).
Tillämpade övningar inom experimentdesign och statistisk analys samt introduktion till användning av GPS och GIS.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, datorövningar och fältstudier. Deltagande i praktiska övningar, exkursioner och seminarier är obligatoriska.

Examination

Godkänt resultat på experimentdesign (2 hp) godkänd fältkurs (5 hp) samt godkänt resultat på skriftlig tentamen på teoridelen (8 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Relyea, Rick; Ricklefs, Robert E. Ecology : the economy of nature

  Eighth edition.: New York: Macmillan education, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst