Utbildning

Kursplan för Ekologi och populationsgenetik

Ecology and Population Genetics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-10-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 35 hp biologi motsvarande Organismernas evolution och mångfald, 10 hp, Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet, 5 hp, Molekylärbiologi och genetik, 10 hp, Mikrobiologi med infektionsbiologi, 5 hp, och Kvantitativ biologi, 5 hp, samt Matematik och statistik för biologer, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för organismernas anpassningar till viktiga miljöfaktorer i världens biom
 • redogöra för grundläggande processer och teorier inom ekologi och populationsgenetik
 • redogöra för sambandet mellan ekologi och evolution
 • redogöra för struktur och funktion av terrestra och akvatiska ekosystem
 • diskutera kopplingen mellan ekologi och miljö- och naturvårdsfrågor
 • tillämpa grundläggande metoder för att undersöka ekologiska frågeställningar genom fältstudier, dvs. utföra planering, genomförande, statistisk analys, skriftlig och muntlig presentation
 • resonera kring etiska aspekter kopplade till djurförsök, forskning och miljö.

Innehåll

De teoretiska avsnitten är: Organismerna och miljön ( abiotiska faktorer och resurser, grundläggande marklära, global och svensk biogeografi),
Ekologi på individnivå (livshistoriestrategier, beteendeekologi), Populationsekologi och populationsgenetik (populationsdynamik, naturlig och sexuell selektion, genetisk variation och genotypfrekvenser, inavel, evolutionära konsekvenser av olika reproduktionssystem), Samhällsekologi (nischteori, mellanartsinteraktioner, dynamik i växt- och djursamhällen), Ekosystemekologi (biogeokemiska kretslopp, energiflöden och näringsvävar) samt
Människan och naturen (ekologiska och populationsgenetiska tillämpningar inom naturvård och miljövård).
Tillämpade övningar inom experimentdesign och statistisk analys samt introduktion till användning av GPS och GIS.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, datorövningar och fältstudier. Deltagande i praktiska övningar, exkursioner och seminarier är obligatoriska.

Examination

Godkänt resultat på experimentdesign (2 hp) godkänd fältkurs (5 hp) samt godkänt resultat på skriftlig tentamen på teoridelen (8 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016